Híreink

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2019-ben a Duna parti játszóteret bővítettük egy homokozóval, játéktárolóval, pihenő padokkal, napvitorlával és homokozó játékokkal.

plakat

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Idén is csak 1 %-ot kérünk!
Részletekért kattintson a képre!

Hírarchívum

-------------------------------------------------

Bemutatkozás

Tisztelt Látogató!


Üdvözöljük a Dunabogdányi Óvodáért Alapítvány honlapján, ahol tájékoztatást nyújtunk az alapítvány működéséről és céljairól illetve tágabb betekintést is nyerhetnek az óvoda mindennapjaiba.

Az Alapító Okirat menüpont alatt tesszük közzé szervezetünk felépítését, működésünk alapjait. Célok címmel bemutatjuk a nagyközönségnek az éppen aktuális terveket, ezeket megindokoljuk írásban is, hogy támogatóinkat ne csak színes rajzokkal győzzük meg, hanem a tervezett lépések részletes bemutatásán keresztül biztosítsuk és tájékoztassuk őket arról, hogy pontosan milyen célra költjük a kapott adományokat. Óvoda címszó alatt a közintézményt ismerhetik meg, illetve válaszokat kaphatnak az óvoda működésével kapcsolatos kérdéseikre.

A Galériában képekben adunk hangulatot az óvoda életéből, óvoda előtt álló gyermekeiknek az interneten keresztül tehetik barátságosabbá az óvodai élet kezdeteit. A Programok aloldalon belül hirdetjük a soron következő alapítványi rendezvényt.

A Beszámolók menüpontban pedig közzé tesszük a közhasznúsági jelentéseket. Az Elérhetőségek alatt tesszük közzé az alapítványi tagok nevét és telefonszámát, ahol a támogatók további kérdéseket tehetnek fel az Önök által ismert kurátori tagoknak és segítséget kaphatnak a sikeres együttműködéshez.

Végül a Adó 1% menüpontban megtalálhatják az adó felajánlásokhoz szükséges adatokat is.

Számítunk az Önök támogatására!

Köszönettel a Dunabogdányi Óvodáért Alapítvány nevében
Patai Julianna
alapítványi elnök


Csak 1 %-ot kérünk!
Részletekért kattintson a képre!
A DUNABOGDÁNY ÓVODÁÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

Célok


2019-ben megvalósult Duna parti játszótér bővítése

- Homokozó megépítése
- 2 pihenőpad telepítése
- Játéktároló játékokkal
- Napvitorla a homokozó fölé

2018-ban megvalósított támogatások

- A Dunabogdányi Német Nemzetiségi óvoda Alapításának 120. évfordulójára készített kiadvány támogatása
- A gyerekek nemzetiségi ruháinak megvarratása

2016

2015

2014

2013

Óvoda

Dunabogdányi Német Nemzetiségi Óvoda
Bogdaner Kindergarten

2023. Dunabogdány , Óvoda u. 2-4.
T.:06/26 391-075
E-mail: ovoda@dunabogdany.hu
OM: 032879


Intézményünk a falu centrumában, az általános iskola, a Sportcsarnok, az uszoda és az orvosi rendelők közelében található. Ötcsoportos óvodánk 2 különálló épületben működik. A háromcsoportos épület 2004-ben, míg a kétcsoportos épület 1972-ben épült.

Hatalmas játszóudvarokkal, és kerttel rendelkezünk, melyek árnyékos, füves területeivel, mozgásfejlesztő játékaival elegendő mozgásteret biztosítanak óvodásainknak.

Óvodánkat 1898-ban alapították részben azért, hogy a német nemzetiségű gyerekek magyarul is tanuljanak beszélni, így készítették fel őket az iskolára annak idején. Mára ez a feladat annyiban módosult, hogy gyermekeinket mi ismertetjük meg a nemzetiségi nyelvvel és hagyományokkal, hogy a későbbiekben se merüljön feledésbe hovatartozásuk.

1970 óta óvodánk német nemzetiségi nevelést folytató kétnyelvű óvoda. Nevelési gyakorlatunk alapja a nyelvhez, a környezethez, a tájhoz, az itt élő emberekhez kötődő érzelmi viszony megalapozása.

Óvodánk férőhelye: 125 fő

Személyi feltételeink:

Óvodánkban 21 fő dolgozik. 11 óvodapedagógus, akik közül jelenleg 6 nemzetiségi óvodapedagógus, 1 gyógypedagógus, 1 pedagógiai asszisztens 5 dajka, 1 óvodatitkár, 1 mosogató, 1 karbantartó.
Heti rendszerességgel pszichológus segíti munkánkat: családterápiát, tanácsadást tart, elvégzi a gyermekek vizsgálatát, megfigyelését.

Nevelőtestületünket évtizedek óta jól összeszokott, jól képzett óvónők alkotják. Minden csoportban 2 óvónő foglalkozik a gyerekekkel, a nevelő pár legalább egyik tagja német nemzetiségi óvodapedagógusi oklevéllel rendelkezik. Óvónőink folyamatosan képzik magukat, alkalmazkodva a kor szelleméhez, változásaihoz.
Gyógypedagógusunk értelmi fogyatékosok, mozgásfogyatékosok fejlesztésére jogosító diplomával, és logopédiai tanári diplomával rendelkezik. E gyógypedagógiai háttér birtokában felvállaljuk a községünkben élő értelmi -, beszéd-, mozgás terén eltérő fejlődést mutató SNI gyerekek integrált nevelését, fejlesztését. A logopédia alapellátás.

Tárgyi feltételeink

Csoportszobáink tágasak, világosak, jól felszereltek. Berendezési tárgyaink- önkormányzati támogatásnak, és pályázaton nyert pénznek köszönhetően- megfelelnek a XXI. sz. elvárásainak.
Rendelkezünk egy nagyon jól felszerelt tornaszobával, ahol minden nap gyermekeink mozgásfejlesztését végezhetjük.
Az óvoda logopédusa külön logopédiai szobában foglalkozik a gyerekekkel, kitűnő eszközökkel.

Nagycsoportosaink az önkormányzat jóvoltából heti egy alkalommal ingyen úszásoktatáson vehetnek részt a falu tanuszodájában.

Gyermekeinkkel sokat sétálunk, kirándulunk a Duna mellett, a környező hegyekben barangolunk, a kőbányában köveket gyűjtögetünk, madarakat etetünk az óvodakertben, kerékpározunk a bicikliúton, a Helytörténeti Múzeumot is évente látogatjuk a Nemzetiségi Hét keretében.
Kirándulásokat szervezünk a közeli Visegrádra, Állatkertbe, Mackóparkba, Színházba, Repülőtérre, Tropicariumba, Planetáriumba, Közlekedési, ill. Természettudományi Múzeumba.


Egy évben 4 alkalommal igényes bábszínházi előadásokat szervezünk gyerekeinknek nemzetiségi nyelven és magyarul egyaránt.

Szoros kapcsolatot tartunk községünk Általános Iskolájával és Zeneiskolájával, akik már hagyományosan Tavaszi Hangversenyt adnak nekünk.

Rendszeresen ápoljuk partnertelepülésünkkel, Leutenbach-al a kapcsolatot. 2 évenként utaznak óvónőink Németországba, s az ottani kolléganők is 2 évente 10 napot töltenek el óvodánkban. E kapcsolat rendkívül gyümölcsöző, rengeteget tanulunk egymástól.

Pedagógiai elvünk:

Érzelmi biztonságot nyújtó, közvetlen, szeretetteljes, a különbözőség elfogadására és megismerésére nevelő élménygazdag mindennapok szervezése. Tevékeny, gazdag óvodai életet kívánunk megteremteni, melynek során alapvető és legfontosabb tevékenységi formájának a játékot tekintjük, hangsúlyozva a játék önkéntességét, a gyerekek egyéni vágyainak és ötleteinek kibontakoztatását.
Óvodásaink természetes egységükben ismerkednek a világ dolgaival. Tiszteletben tartjuk a gyermek egyéniségét, érdeklődését. Segítjük önkifejezését, személyiségének természetes fejlődését – a gyermek választhat, alakíthat, felfedezhet, tévedhet is. Tehát a gyermeket úgy állítjuk középpontba, hogy élményekkel gazdagítjuk életét. Az évszakok változásaira, a hónapok aktualitására, az ünnepekre épülnek a tevékenységeket gazdagító, továbbfejlesztő témák.

Német nemzetiségi nevelés:

Fontosnak tartjuk a német nyelv megszerettetését, amit játékos szituációkon keresztül, sok énekkel, verssel, mondókával, mesével tarkítva ismertetünk, tanítunk a gyerekeknek. A nevelés mind az öt csoportban két nyelven folyik, szem előtt tartva a gyerekek életkorát, egyéni eltérő fejlődési ütemét. A német nyelvet egész nap a gyerekek érdeklődéséhez, teherbírásához igazodva használjuk.

Óvodai életünk tevékenységformái:

Játék:
A játék kiemelt jelentőségű az óvodai életünk napirendjében. Az óvodai nevelés folyamatában a játékot úgy tekintjük, mint a nevelési célok elérésének legfőbb eszközét. A játék a személyiségfejlesztés alappillére. Ezen belül fejlődnek értelmi képességeik, érzelmeik, beszédük, viselkedésük, ízlésük, társas kapcsolataik.

Spiel:
• Gewährung solcher Spielzeuge, die auch zum Spielen auf Deutsch geeignet sind.
• Wir sehen das Spiel als das wichtigste Erziehungsmittel zur Erreichung unseres Erziehungszieles in deutscher Sprache an. Wir gestalten solche Spielsituationen, wo die Kinder möglichst viele Möglichkeiten haben die deutsche Sprache zu benutzen.
• Wir gewären Zeit, Gelegenheit und Möglichkeit auch zur vertiefte deutschsprachige Spiele.
• Wir achten darauf, daβ die Nachahmung einer psychischen Eigenschaft der Kinder ist, und deshalb stellt der Kindergärtnerin in der deutschsprachigen Spielen ein Modell dar.

Az egészséges életmód áthatja óvodai életünk egészét. Célunk az egészséges életvitel iránti igény kifejlődésének segítése. Az egészséges életmódra nevelés a mai életünkben felértékelődött, hosszú távon meghatározza a felnövő gyermekek önmaguk által kialakított életstílusát. Feladatunk tehát az egészséges környezet biztosítása, helyes életritmus kialakítása, a gyermek gondozása, testi-lelki szükségleteinek, mozgásigényének kialakítása, a gyermek testi épségének védelme, a gyerekek higiénés nevelése.

Gesundliches Leben

Malzeiten:
• Bei Austeile des Essen sollen sie „danke”, sowie „Guten Appetit!”-oder Reim sagen.
• Die Namen der Speisen sollen sie benennen.
• Die Kinder sollen die Name der Eβbestecke erkennen und benennen.

Körperpflege:
• Sollen wir im Waschraum immer deutsche Ausdrücke benutzen.

Bekleidung:
• Wir benennen die Kleidungsstücke in Deutsch.
• Jeden Tag hören die Kinder die gleiche Ausdrücke, so sollen sie erlernen und auch die gelernte Wöret benutzen.

Mittagsschlaf:
• Wir beruhigen die Kinder mit Schlaflieder.


Anyanyelvi nevelés: Az anyanyelv használata szerves része az óvodai élet minden mozzanatának, a nevelés egész folyamatának. Ezért a nyelvi nevelés nem kezelhető elszigetelten, nem tekinthető kizárólag a foglalkozásokon megvalósítandó feladatnak

Mese – vers:
Célunk, hogy a nyelv szépségének, kifejezőerejének megismertetésével, a helyes nyelvhasználattal, mondatszerkesztéssel a biztonságos önkifejezést megalapozzuk. A korosztálynak megfelelő irodalmi élmények nyújtásával az irodalmi érdeklődést szeretnénk felkelteni.

Märchen-Reime
Unser Ziel:
Hilfe der emotionalen, geistigen und moralischen Entwicklung der Kinder, Grundlage der positiven Persönlichkeitseigenschaften mithilfe von Wundern, Märchenerlebnissen mit moralischen Botschaft und mit Musikalität von Gedichten, mit Klang ihrer Reime erstellen.

Zenei nevelés:
Célunk a zene iránti igény felkeltése, a zenei képességek fejlesztése, az igényes, értékes zene befogadására való motiváltság megalapozása. Zenei nevelésünk alapdokumentuma Forrai Katalin: "Ének az óvodában c. könyve"

Musikalische Erziehung
Unser Ziel:
Fühlen lernen vom gemeinsamen Singen und gemeinsamen Spieles, die die musikalischen Geschmack der Kinder und esthetischen Empfindlichkeit entwickeln. Die Kinder machen immer mehr musikalische Erfahrung, die als Grund ihrer musikalischen Muttersprache dient.

Vizuális nevelés: Célunk az ábrázoló, mintázó, építő tevékenységek által a gyermekek tér-, forma-,és színlátásának elősegítése, a szép iránti nyitottságuk, igényességük alakítása az esztétikai nevelésben.


Visuelle Erziehung
Unser Ziel:
Förderung des Platzes, Formen und Farbenvision der Kinder durch Tätigkeiten wie Darstellung, Modellierung, Bau, Offenheit für das Schöne, Bildung ihrer Anspruchsvolligkeit. Bereicherung der Visionen, Erlebnisse und Fantasiewelt der Kinder durch Beobachtung und Darstellung.

Külső világ tevékeny megismerése

Környezeti nevelés: Célunk, hogy a gyermekek minél több tapasztalatot szerezzenek az őket körülvevő világról. Célunk a környezeti kultúra kialakítása, ami a megfelelő életmódot, gondolkodást, viselkedésmódot, értékrendet jelenti.

Aktives Kennnenlernen der Außenwelt

Unser Ziel:
Während der Entdeckung der engeren und weiten Umgebung bildet sich das positive emotionale Verhältnis der Kinder für die Werte der Natur-, Menschen- und materiellen Welt aus. Im weiteren die Kultur der Umgebung ausbilden, die die entsprechende Lebensweise, Gedanken, Verhaltensweise, Wertsystem bedeutet.


Matematikai nevelés: A környezet megismerése során a gyerekek matematikai tapasztalatok, ismeretek birtokába is jutnak. Így szoros kapcsolatba kerül a matematikai nevelés a külső világ tevékeny megismerésével és a játékkal egyaránt.

Mathematische Erziehung: Während des Kennenlernens der Umwelt bekommen die Kinder mathematische Erfahrungen und Kenntnisse. Damit steht in engeren Kontakt die mathematische Erziehung mit Kennenlernen der aktiven Außenwelt und Spiel. Auf die Wirkung der mathematischen Erziehung entwickelt sich die Kompetenz zur Problemlösung der Kinder


Mozgás: Célunk a gyermekek természetes mozgásának fejlesztése, a mozgás megszerettetése, testi képességek fejlesztése, a mozgáskultúra és a személyiség akarati tényezőinek fejlesztése sokoldalú, játékos mozgássorok rendszeres végzése során.

Bewegung

• Interessante und auch freudvoll gestaltete Körperübungen wecken im Kind das Bedürfnis nach regelmäβiger körperlicher Betätigung.

• Fertigkeiten lassen sich herausbilden, wie laufen, Springen, hüpfen, Klettern, Rollen, Werfen u. a. Bei der Auswahl der Körperübungen und Bewegungsspiele hat die Kindergärtnerin die Aufgabe, die Grundformen der Bewegungen bei den Kindern zu schulen und zu fördern, danemen Sprachkenntnisse der Kinder zu erweitern.
• Der sprachliche Stoff, die Fachausdrücke des Sportes und die Anleitungen der Kindergärtnerin werden stufeweise eingesetzt

Munka: Célunk, hogy a gyerekek munkajellegű tevékenysége önként, örömmel és szívesen végzett, játékos tevékenység legyen. A gyermeki munka megszerettetésén keresztül olyan készségek, tulajdonságok kialakítása, melyek pozitívan befolyásolják a gyermekek közösségi kapcsolatát, kötelességteljesítését.


Arbeit:
• Wir nutzen während diese Aktivitäten die einige Spachentwicklung bei den Kindern aus.
• Wortschatzentwicklung auf deutscher Sprache, Anregungen auf kleinere Aktivitäten.
• Wir nutzen die täglichen gelegenheiten (Selbstbedienung, Dienst) zur induviduellen Entwicklung, korrigieren die Fehler der Kinder.
• Die Kinder können einfache Aufgaben auf Deutsch verstehen.


Tanulás alapelvei: Célunk, hogy a sokféle tevékenység, melyben a gyerekek ismereteket sajátítanak el, – adjon lehetőséget az érdeklődés kielégítésére, a tapasztalatszerzésre, a "megtanulás", gondolkodás örömének átélésére, az alkotásra. Óvodáskorban a játék a tanulás legmeghatározóbb színtere, hiszen a kisgyermek játéka nem más, mint a valóság egyik feldolgozási módja, azaz tanulása.

A tanulás négy szinten jelenik meg a gyermeki tevékenységben és az óvodai élet megszervezésében életkortól és fejlettségtől függően:
• Szabad játékban
• Kötetlen kezdeményezéssel
• Kötött tevékenységekben
• Spontán helyzetekben

A különböző nevelési területeken megjelenik a komplexitás, melyben egy-egy nevelési terület a domináns.

Lernen

• In der Volksdichtung haben Dialekt und Mundart einen festen Platz, die auch mit den Kindern weitergepflegt werden.
• Wir wählen Gedichte, Märchen aus dem Schatz der Volkskultur aus.
• Die Kinder sollen jeden Tag die deutsche Sprache hören.
• Dazu benutzen wir möglichst einfache Sätze, Ausdrücke.
• Einige Begriffe wie z.B. hoch-tief, laut-leise….usw. auch in deutscher Sprach benutzen.
• Sie sollen die Name der Instrumente deutsch erlernen.
• Unsere Aufgabe ist den Alter und Fähigkeiten der Gruppe gemäβt. Musikalische, Materialen, Gedichte, Spiele auswählen.

Az ünnepek meghatározóak óvodánk életében, hiszen pedagógiai szempontból kiemelt lehetőséget kínál a nevelésnek. Közösségi tulajdonságok, esztétikai élmények elmélyítésére kerülhet sor általa. Ünnepeink: Születésnapok, Márton nap, Mikulás, Karácsonyváró ünnep, Farsang, Március 15, Víz világnapja, Húsvét, Föld napja, Anyák napja, Gyereknap, Évzáró, Ovinap.

Feiertage
Das Fest bietet aus pädagogischem Gesichtspunkt besondere Chancen für die Erziehung. Zur Vertiefung der gesellschaftlichen Merkmale und ästhetische Erlebnisse kann es kommen.


Törekszünk a szülőkkel való szoros együttműködésre az eredményes együttnevelés érdekében, hiszen csak egységes pedagógiai elvekkel érhetjük el céljainkat. A szülői házzal való kapcsolattartás formái: Családlátogatás, Szülői értekezlet, Beszélgető kör, Szülői Fórum, Fogadóóra, Nyílt nap, Szülői levél, Munkadélutánok, Óvodai ünnepségek, Közös programok, Szülői munkaközösség.

Óvodásaink rendszeres egészségügyi vizsgálatát községünk gyermekorvosa, fogorvosa látja el a védőnővel közösen.


„ Mert mi teremtünk szép, okos lányt
és bátor, értelmes fiút,
ki őriz belőlünk egy foszlányt,
mint nap fényéből a Tejút, -
és ha csak pislákol már a Nap,
sarjaink bízón csacsogva
jó gépen tovább szállanak.”

( József Attila)


Programok

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

A programok szevezője a Dunabogdányi Óvodáért Alapítvány

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Megvalósított programok


2020. január 25. Alapítványi Retro Buli Arató Discoval

plakat


2019. június 13. A Duna parti homokozó átadása.

plakat


2019. január 19- Alapítványi Bál Karácsony János sztárvendéggel

plakat


Dunabogdányi Német Nemzetiségi Óvoda alapításának 120. évfordulója (2018. szeptember 22.)

plakat


Kedves Érdeklődők!
2018-ban is megszervezzük a Dunabogdányi Óvodáért Alapítvány bálját, JANUÁR 27-én, szombaton, 19 órától. A zenét az InDiretta zenekar fogja szolgáltatni. Aki velünk volt tavaly, hallhatta Nagy Ákos éneklését, az Ő zenekara fog most a jó hangulatról gondoskodni.


Fuss egy kört az óvodáért!
2017. október 14-én, szombaton, gyönyörű időben került sor óvodánk őszi rendezvényére. 100 fő regisztrált az oviban, akikkel egy nagyon vidám napot tudtunk együtt tölteni. Regisztrációkor mindenki kapott egy rajtszámot, majd egy közös, zenés bemelegítés után rajtolhattak kicsik, nagyok, idősek és fiatalok egyaránt. A futókat körzeti megbízottunk, Link Ferenc vezette rendőrautóval, és a hangszóróján keresztül folyamatosan biztatta a gyerekeket, felnőtteket. Az oviba visszaérve az óvónénik által összeállított akadálypályán és egyéb mozgásoss feladatokban ügyeskedhettek még a gyerekek. A rendőrautó is beállt az oviba, amit aztán a gyerekek megrohamoztak. Nagy büszkeséggel ültek bele, használták a hangszórót, és persze szirénáztak. Alapítványunk vezetői és a dajka nénik készítették a virsliket, szörpiket, palacsintákat, amivel a résztvevőket vendégül látták! Itt is megköszönjük a Borda Húsboltnak, a Heim Péksének és Rákos Attilának és családjának a felajánlásokat. A plakátainkat és a ratszámokat pedig Rákóczi Lacinak köszönjük!
Aki velünk tartott, biztosan nagyon jól érezte magát!
A plakát és a rajtszám kattintással nagyítható!


Alapítványi Bál
Ha szeretnétek a 2017-es évet ismét egy fantasztikus bulival kezdeni, akkor gyertek el az Óvodánk Alapítványi báljára, amit 2017. január 21-én, szombaton tartunk a Forgó Étteremben. A talpalávalót, a hagyományt megtartva, a Bananas zenekar szolgáltatja. A finomabbnál finomabb ételeket a Forgó Étterem készíti el számunkra.
A jegyeket a dunabogdányi óvodában, az irodában lehet megvásárolni, 3500.-Ft-ért. A jegyár tartalmazza a vacsorát és a desszertet is!
Sok szeretettel várunk mindenkit, akik velünk szeretnék tölteni ezt a szombat estét!! Fergeteges bulira készüljetek!
Lesz móka, kacagás, tánc, jókedv!!!!
Szervezők:
Dunabogdányi Óvodáért Alapítványi tagok és az Óvoda dolgozói!!


2016. szeptember 5-10. OVIOLIMPIA
Most aludt ki az igazi Olimpiai láng, de nekünk most fog kezdődni! Dunabogdányi Német Nemzetiségi Óvodában megszervezzük ovisainknak és érdeklődő szüleiknek az OVIOLIMPIÁT!!!
2016. szeptember 5-10. között minden nap más-más helyszínen, a plakát szerint! Sok-sok játékkal, mozgással vidám feladatokkal várunk minden érdeklődőt! A gyerekek Olimpiai füzetet kapnak, ahol naponta igazoljuk, hogy részt vettek a játékos feladatokban. A szombati zárórendezvényen az Óvoda Alapítványa minden résztvevőt vendégül lát enni- és innivalóval!
A plakát kattintással nagyítható!


2016. szeptember 3. Bogdányi Piac
A szeptemberi nagy piacon az Óvoda Alapítványa lesz a vendéglátó. Finom virslivel és limonádéval várja az érdeklődőket.
Az óvónénik játékos KI-MIT-TUD-ot szerveznek, és a barkácsolásban segédkeznek! Gyertek minél többen! Szeretettel várunk mindenkit.
A jó hangulatot garantáljuk!!!!
A plakát kattintással nagyítható!

2016. 04.30. OVINAP
Április 30-án megtartottuk 2016-os OVINAPUNKAT! Az Óvoda Alapítványának sikeres pályázata és önrészének felvállalása során sikerült a Tengerecki Alapítvánnyal és a Mosolybirodalom Alapítvánnyal egy nagyon sikeres, vidám napot együtt tölteni szülőknek, gyerekeknek egyaránt! Ezúton is szeretnénk megköszönni minden szülő segítségét, a sok-sok süteményt, felajánlott tombolatárgyak és a rendezvény lebonyolításában nyújtott segítséget!
Galéria

2016.04.22. A Föld Napja
Ovisainkkal közösen ünnepeltük versekkel, dalokkal, játékokkal, és sok-sok virág ültetésével a Föld napját. Köztünk voltak leendő kiscsoportosaink szüleikkel, hogy Ők is ismerkedjenek az óvoda környezetével, és a benne folyó vidám élettel. Nagycsoportosaink és óvónénijeik szervezték ezt a tartalmas napot, amit külön megköszönünk Nekik!!! A környezetvédelem óvodánkban nem csak erre a napra korlátozódik, hanem a mindennapokban is megjelenik!
"Gondolkozz globálisan, cselekedj lokálisan!"
Ez a mottónk, amit mindig szem előtt tartunk!
Galéria

Gyermekelőadás a Szegedi Látványszínház utazó társulatának előadásában
Helyszín: az óvoda tornaterme
Az előadás címe: Vili a vakond és nyuszi barátja
Az előadás mondanivalója, készülve a Föld napjára, a környezetvédelem (állatok, növények védelme, környezetünk tisztán tartása és a hulladékkezelés) Fontos, hogy gyerekeinket úgy neveljük gyerekkorukban, hogy aztán a környezetükre figyelő, környezetüket óvó, védő felnőttekké váljanak.
Az előadás költségeit a Dunabogdányi Óvodáért Alapítvány finanszírozta , így mindenki számára ingyenes volt ez a vidám délutáni előadás.
2016. április 7-én csütörtökön 15 óra 30 perctől
Galéria

Alapítványi Bál


2016. január 30.
Galéria

Gyümőlcsfesztivál az óvodában
2015. október 17., szombat 10 és 13 óra között
Letőlthető meghívó

Ködkert kaland
Megjelenés: gumicsizma, esőkabát és esernyő!
2015. szeptember 16., péntek délután fél öttől
Galéria

Ovis Palacsinta Party
2015. április 25., szombat 10-14 óra
Galéria
Letőlthető meghívó

Farsangi Sportfesztivál
a Sportcsarnokban
2015. február 14., szombat 10-12 óra
Galéria
Letőlthető plakát

Óvodai Alapítványi Bál
a Forgó Étteremben
2015. január 24., szombat
Plakát

Makkgyűjtés a Pilisi Parkerdő részére
Óvodai kirándulás a szülőkkel
2014. október 31., péntek
Galéria

Kirándulás a Mogyoró hegyre
Óvodánk Alapítványa várja a résztvevőket egy kis szendviccsel
Indulás az óvodától: 10 órakor!
2014. október 11., szombat
Galéria

A "régi" udvar ünnepélyes átadása
a dunabogdányi Német Nemzetiségi Óvodában
2014. augusztus 30. 17 óra
Galéria

Koncert a Duna Szimfonikusokkal a dunabogdányi Sportcsarnokban
vezényelt Rebe Attila az óvodánk kuratóriumi tagja
2014. június 22.
Galéria

Tavaszi kirándulás az Óvodától a Mester rétig
Indulás 10 órakor!
2014. május 17. szombat

OVINAP a Művelődési Ház kertjében
2014. április 26. szombat 10-14 óra

Alapítványi bál támogatóknak
2014. január 25. 18:30

"Tök jó nap!" Az új kertben: sportvetélkedő gyerekeknek, szülőknek az Alapítvány szervezésében
2013. október 26. 11-15 óra
Galéria

Óvoda udvarának ünnepélyes átadása, Leutenbach delegációjának fogadása
2013. augusztus 4. 16 óra
Galéria

Egy óra a klasszikusokkal-címmel a Duna Szimfónikusok koncertje a Művelődési Házban
2014. április 19. 18 óra

A Dunabogdányi Óvodáért Alapítvány bemutatkozása, a tervek bemutatása
2013. január 31. 18 óra

Beszámoló 2019

-------------------------------------------------------------------------------

Beszámoló 2018

-------------------------------------------------------------------------------

Beszámoló 2017

-------------------------------------------------------------------------------

Beszámoló 2016

-------------------------------------------------------------------------------

Beszámoló 2015

-------------------------------------------------------------------------------

Beszámoló 2014

-------------------------------------------------------------------------------

Beszámoló 2013

Elérhetőségek

Dunabogdányi Óvodáért Alapítvány

Alapító:
Gräff Albertné
+36-30-782-8676

Kuratórium elnöke:
Patai Julianna
+36-20-474-4167

Kuratórium titkára:
Bruderné Róka Melánia
+36-20-321-4114

Kuratóriumi tag:
Fridrich István
+36-20-937-8617

Kuratóriumi tag:
Nagy Ákos

Óvodavezető:
Balogh Imréné
+36-30-467-3257

Számla számunk

Dunakanyar Takarék Szövetkezet

Dunabogdány Óvodáért Alapítvány
64700014-16499715-00000000

Kérjük adója egy százalékával
támogassa alapítványunk munkáját!

Dunabogdányi Óvodáért Alapítvány
18280458-1-13


Stiftung für den Kindergarten Dunabogdány
Dunakanyar Takarékszövetkezet, 2023 Dunabogdány, Hajó u. 3.

Swift Kode: DUNAHUHH
Receiver: MAVOVHUHB

IBAN: HU94647000141649971500000000

Konto Nr.:
64700014-16499715-00000000


Egykori és jelenlegi tagok

Kuratórum elnökei:

  1. 1) Schuszter Gergely 2011.10.10 - 2014.12.31.
  2. 2) Patai Julianna: 2015.01.01 -

Kuratórum titkárai:

  1. 1) Herr Tamásné 2011.10.10 - 2019.07.29.
  2. 2) Bruderné Róka Melánia: 2019.07.29. -

Kuratórium tagjai:

  • - Patai Julianna: 20011.10.10 - 2014.12.31 - ezután elnök
  • - Bruderné Róka Melánia: 20011.10.10 - 2019.07.29. - ezután titkár
  • - Rebe Attila: 20011.10.10 - 2019.07.29.
  • - Fridrich István: 2015.01.01 -
  • - Nagy Ákos: 2019.07.29. -

Kérjük támogasson minket adója egy százalékával!

 

Hírarchívum

2019-es Alapítványi bál. Sztárvendég: Karácsony János.

plakat

2019. január 19.

----------------------------------------------------------------------------------------------

plakat

2018. szeptember 22.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Kedves Érdeklődők!
2018-ban is megszervezzük a Dunabogdányi Óvodáért Alapítvány bálját, január 27-én, szombaton, 19 órától. A zenét az InDiretta zenekar fogja szolgáltatni. Aki velünk volt tavaly, hallhatta Nagy Ákos éneklését, az Ő zenekara fog most a jó hangulatról gondoskodni.

2017. december 17.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Az idei évben is sor került a Fuss egy kört az óvodáért! rendezvényünkre, melyről beszámolót a Programok menüpontban olvashatnak!

2017. október 24.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Kedves Szülők, Gyerekek és Támogatók!
Örömmel tájékoztatunk mindenkit, hogy 2017-ben egy nagy mérföldkőhöz ért az Alapítvány és az általa támogatott Óvoda. A részletekről Gräff Albertné óvodavezető számolt be a Dunabogdányi Híradóban. A beszámolót most itt is elolvashatják !

2017. július 16.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Örömmel tudatjuk mindenkivel, hogy a Dunabogdányi Óvodáért Alapítvány sikeresen pályázott az Emberi Erőforrás Minisztériuma és a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft támogatására. Lehetőségünk lett így a meghívott szülőknek segítséget nyújtanunk, akik hétről - hétre (2017. 02.06-03.27-ig az előadások) összeülnek az óvodában, hogy beszélgessenek, segítsenek egymásnak, ill. megoldásokat, javaslatokat halljanak az előadóktól és egymástól is. Az előadók sok területet felölelnek: mentálhigiénés szakember, óvodapedagógus, gyógypedagógus, pszichológus, védőnő, családsegítő és gyermekvédelmi szakember, meseterapeuta, képzőművészet-terapeuta. Ezek az előadások 8 egymást követő héten zajlik, majd egy közös kirándulással zárjuk a pályázatot. Bízunk benne, sokat tudunk segíteni a családoknak, és ez remélhetőleg folytatódik majd a továbbiakban is.


2017. március 13.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Ha szeretnétek a 2017-es évet ismét egy fantasztikus bulival kezdeni, akkor gyertek el az Óvodánk Alapítványi báljára!
Részletek a Programok menüpontban

2016. december 23.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Alapítványunk ebben az évben a hinta alatti homokot gumiburkolatra cseréli. A munkálatokat megrendelte. A gumiburkolat alapját Lang Tamás és munkásai végezték bobcatekkel, teherautóval. A Kőbányából rendeltük hozzá a köveket, így nagyon masszív alapot készítettek. Az alaphoz segítségül érkezett Szabó András, aki a kövek döngölését, terítését és a szintezést végezte 3 dolgozójával. A munkálatok képei megtekinthetőek a Galériában! A munkáját mindenki felajánlotta az óvoda javára. Nagyon köszönjük!!!

2016. november 14.


----------------------------------------------------------------------------------------------

A nagysikerű OVIOLIMPAI képei elérhetők a Galériában!

2016. október 13.


----------------------------------------------------------------------------------------------

"Rio után Dunabogdányban is felgyúlt az olimpiai láng" mozgóképes beszámolót készített a Danubia Tv az oviolimpiáról.
A cikk és a videó ide kattintva érhető el.

----------------------------------------------------------------------------------------------

2016. október 3.


Most aludt ki az igazi Olimpiai láng, de nekünk most fog kezdődni! A Dunabogdányi Német Nemzetiségi Óvodában megszervezzük ovisainknak és érdeklődő szüleiknek az OVIOLIMPIÁT!!! Részletek a Programok menüpontban és a plakáton!

2016. augusztus 23.


----------------------------------------------------------------------------------------------

2016. szeptember 3-án ismét kinyitja kapuit a Bogdányi Piac. A programokról és a vendéglátásról ezúttal a Dunabogdányi Óvoda és a Dunabogdányi Óvodáért Alapítvány gondoskodik. Az esemény plakátja a képre kattintva kinagyítható! További részletek a Programok menüpontban.

2016. augusztus 15.


----------------------------------------------------------------------------------------------

A Dunabogdányi Óvodáért Alapítvány, a Dunabogdányi Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatásával, a nyári forróság ellen újabb napvitorlákat szereltetett fel, a sportpálya felett. Így már teljes védelemben vannak a focizni szerető gyerekek. A munkálatokról és az elkészült napvitorlákról képek a Galériában.

2016. július 30.


----------------------------------------------------------------------------------------------

Április 30-án megtartottuk 2016-os OVINAPUNKAT! Az Óvoda Alapítványának sikeres pályázata és önrészének felvállalása során sikerült a Tengerecki Alapítvánnyal és a Mosolybirodalom Alapítvánnyal egy nagyon sikeres, vidám napot együtt tölteni szülőknek, gyerekeknek egyaránt! Ezúton is szeretnénk megköszönni minden szülő segítségét, a sok-sok süteményt, felajánlott tombolatárgyak és a rendezvény lebonyolításában nyújtott segítséget!

2016. május 12.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Ovisainkkal együtt ünnepeltük a Föld Napját. A rendezvényről részletek a Programok menüpontban olvashatnak!

2016. április 24.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Nagy sikerrel szerepelt az oviban a Szegedi Látványszínház utazó társulat. Az előadásról beszámolót a Programok menüpontban olvashatnak!

2016. április 24.

----------------------------------------------------------------------------------------------

A Dunabogdányi Óvodáért Alapítvány április 7-én gyerekelőadást szervez a
Szegedi Látványszínház
utazó társulatának előadásában.
Részletek a Programok menűpontban.

2016. április 1.

----------------------------------------------------------------------------------------------

2016. január 30-án, szombaton Alapítványi Bál! Zenéről és a fantasztikus hangulatról a Bananas együttes gondoskodik.
Jegyek már válthatók az Óvodában és a kuratóriumi tagoknál!


2015. december 29.

----------------------------------------------------------------------------------------------

2016. január 30-án, szombaton ismét megrendezésre kerül az Alapítványi Bál. Zenéről és a fantasztikus hangulatról a Bananas együttes gondoskodik.
Részletek a későbbiekben!

2015. október 10.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Szeretettel várunk minden kicsit és nagyot a következő programunkra:

Gyümölcsfesztivál az óvodában
Letőlthető meghívó

Részletek a Programok menüpontban.

2015. október 5.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Nagy sikerrel zárult a "Ködkert kaland"!
Képek a Galéria menüpontban.

2015. október 5.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Megkezdődtek a 2015. évi céljaink kivitelezése! Képek a Galéria menüpontban.

2015. július 17.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Alapítványunk 2014-es közhasznúsági beszámolója elérhető a Beszámolók menüpontban.

2015. május 25.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Az Alapítvány Kuratóriumában történt változásokról az Alapító Okirat és az Elérhetőségek menüpontokban tájékozodhatnak.

2015. február 17.

2023 Dunabogdány
Óvoda u. 2-4.

06/26 391-075
ovoda@dunabogdany.hu