Híreink

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

plakat

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Idén is csak 1 %-ot kérünk!
Részletekért kattintson a képre!

Hírarchívum

-------------------------------------------------

Bemutatkozás

Tisztelt Látogató!


Üdvözöljük a Dunabogdányi Óvodáért Alapítvány honlapján, ahol tájékoztatást nyújtunk az alapítvány működéséről és céljairól illetve tágabb betekintést is nyerhetnek az óvoda mindennapjaiba.

Az Alapító Okirat menüpont alatt tesszük közzé szervezetünk felépítését, működésünk alapjait. Célok címmel bemutatjuk a nagyközönségnek az éppen aktuális terveket, ezeket megindokoljuk írásban is, hogy támogatóinkat ne csak színes rajzokkal győzzük meg, hanem a tervezett lépések részletes bemutatásán keresztül biztosítsuk és tájékoztassuk őket arról, hogy pontosan milyen célra költjük a kapott adományokat. Óvoda címszó alatt a közintézményt ismerhetik meg, illetve válaszokat kaphatnak az óvoda működésével kapcsolatos kérdéseikre.

A Galériában képekben adunk hangulatot az óvoda életéből, óvoda előtt álló gyermekeiknek az interneten keresztül tehetik barátságosabbá az óvodai élet kezdeteit. A Programok aloldalon belül hirdetjük a soron következő alapítványi rendezvényt.

A Beszámolók menüpontban pedig közzé tesszük a közhasznúsági jelentéseket. Az Elérhetőségek alatt tesszük közzé az alapítványi tagok nevét és telefonszámát, ahol a támogatók további kérdéseket tehetnek fel az Önök által ismert kurátori tagoknak és segítséget kaphatnak a sikeres együttműködéshez.

Végül a Adó 1% menüpontban megtalálhatják az adó felajánlásokhoz szükséges adatokat is.

Számítunk az Önök támogatására!

Köszönettel a Dunabogdányi Óvodáért Alapítvány nevében
Patai Julianna
alapítványi elnökCsak 1 %-ot kérünk!
Részletekért kattintson a képre!
A DUNABOGDÁNY ÓVODÁÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA


ALAPÍTÓ OKIRAT

amely abból a célból készült, hogy a 3. pontban megjelölt alapító közhasznú, tartós közérdekű célú, önálló jogi személyiséggel rendelkező alapítványt hozzon létre az alábbi okirattal.

1. AZ ALAPÍTVÁNY NEVE

Dunabogdányi Óvodáért Alapítvány (továbbiakban: Alapítvány)

2. AZ ALAPÍTVÁNY SZÉKHELYE

2023 Dunabogdány Óvoda u. 2-4.

3. ALAPÍTÓ

Gräff Albertné 2023 Dunabogdány , Hajó u. 2.

4. AZ ALAPÍTVÁNY CÉLJA

A Dunabogdányi Óvodáért Alapítvány célja az óvodában folyó nevelés anyagi támogatásával a minőségi munka érdekében a működési feltételek javítása, tárgyi eszközök beszerzése, berendezések korszerűsítése a gyerekek képességeinek sokoldalú fejlesztéséhez anyagi feltételeink megteremtése, a közösségi rendezvények támogatása. A német kisebbség kulturális hagyományainak, tárgyi és szellemi kincseinek megőrzése . A sajátos nevelési igényű gyermekeink beilleszkedésének, fejlődésének elősegítése érdekében tárgyi feltételeink bővítése.

E célok elérése érdekében feladatai

 • - az óvodában folyó nevelés szakmai céljai megvalósításának támogatása,
 • - az óvodai nevelés hatékonyságának, minőségének növelése, az ehhez szükséges tárgyi eszközök beszerzése és működési feltételek javítása , továbbfejlesztése, berendezések korszerűsítése,
 • - a kulturális, hagyományőrző és nemzetiségi tevékenység segítése, támogatása.
 • - a szabadidő hasznos, kulturált eltöltésére nevelő közösségi programok támogatása,
 • - a közösségfejlesztést elősegítő programok; sport, szabadidős és művészeti rendezvények, csoportkirándulások, támogatása,
 • - az óvoda külföldi kapcsolatainak támogatása,
 • - a gyerekek optimális fejlődését szolgáló pályázatokhoz – szükség szerint önerő biztosítása
 • - a sajátos nevelési igényű gyermekeink fejlődésének és beilleszkedésének elősegítése

5. AZ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGE

Az alapítvány a társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére az alábbi közhasznú tevékenységet végzi:

 • - óvodai nevelést kiegészítő tevékenység, a gyermekek környezeti feltételeinek javítása (Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény)
 • - kulturális tevékenység, hagyományőrzés, nemzetiségi kultúra ápolása, támogatása (a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény)
 • - gyermek-, ifjúságvédelem (a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény)

6. AZ ALAPÍTVÁNY JELLEGE

Az alapítvány nyitott, azaz bármely magyar, vagy külföldi természetes személy, illetve jogi személy csatlakozhat, aki az alapító okiratban meghatározott célokkal egyetért, és megvalósítását támogatni kívánja.

Az Alapítvány politikai pártoktól független, a 2011. évi CLXXV. törvény 2. § 22. pontja szerinti közvetlen politikai tevékenységet – pártpolitikai tevékenység, országgyűlési képviselői, megyei, fővárosi önkormányzati választáson jelölt állítása – nem folytat. Politikai pártoktól anyagi támogatást nem fogad el, azoknak anyagi segítséget nem nyújt.

Az Alapítvány közhasznú szervezetként végzi tevékenységét.

7. AZ ALAPÍTVÁNY VAGYONA ÉS FELHASZNÁLÁSI MÓDJAI

Az Alapítvány induló vagyona: 100.000,- Ft, azaz százezer forint, melyet az alapító a Dunakanyar Takarékszövetkezetnél nyitott számlára befizetett.

Az alapítvány az alapító és a támogatók adományából, a csatlakozók által hozott vagyonból, az alapítvány alapösszegének gyarapodásából, valamint társadalmi, intézményi és egyéni egyszeres, vagy rendszeres támogatásaiból és hozzájárulásaiból tartja fenn magát és valósítja meg célját. A deviza felajánlást az alapítvány deviza számlán helyezi el.

Az alapítvány vagyonához hozzá lehet járulni eszközökkel, könyvekkel, a neveléshez szükséges álló-, vagy forgóeszközzel, az alapítvány céljára használható vagyontárggyal.

Az alapítvány induló vagyona az alapítvány céljai megvalósítása érdekében felhasználható, hasznosítható, az alapítvány vállalkozásban részt vehet. Az ezen tevékenység során keletkezett nyereséget az alapítvány a fent részletezett célok megvalósítására fordítja.

Az alapítvány a létesítő okiratában meghatározott cél megvalósítása érdekében vagyonával önállóan gazdálkodik, és nem folytat elsődlegesen gazdasági-vállalkozási tevékenységet.

Az alapítvány tartozásaiért saját vagyonával felel. Az alapítvány alapítója, tagja - a vagyoni hozzájárulásának megfizetésén túl - a szervezet tartozásaiért saját vagyonával nem felel.

Az alapítvány gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak az alapító okiratban meghatározott alapcél szerinti (közhasznú) tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve végez.

Az alapítvány a létesítő okiratban meghatározott cél szerinti tevékenységet (a továbbiakban: alapcél szerinti tevékenység) - ideértve a közhasznú tevékenységet is - folytathat és - célja megvalósítása gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében - gazdasági-vállalkozási tevékenységet is végezhet, amennyiben ez az alapcél szerinti tevékenységét nem veszélyezteti.

Az alapítvány csak olyan módon vehet fel hitelt és vállalhat kötelezettséget, amely nem veszélyezteti az alapcél szerinti (közhasznú) tevékenységének ellátását és működésének fenntartását.

Az alapítvány Kuratóriumának feladata a működőképesség fenntartása, és a fenyegető fizetésképtelenség esetén a hitelezők érdekeinek szem előtt tartásával a szükséges intézkedések meghozatala, illetve kezdeményezése.

Az alapítvány vagyonát az általa folytatott gazdasági-vállalkozási tevékenység eredménye is gyarapíthatja.

Gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratban foglalt tevékenységre fordítja. Az Alapítvány éves bevétele az 5 millió forintot várhatóan nem haladja meg.

Az alapítvány az alapcél szerinti (ezen belül közhasznú) tevékenységéből, illetve a gazdasági-vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit és költségeit, ráfordításait (kiadásait) elkülönítetten köteles nyilvántartani.

Az alapítványra a reá irányadó könyvvezetési szabályokat kell alkalmazni, azzal, hogy kizárólag kettős könyvvitelt vezethet.

Az alapítvány könyvvezetése a kettős könyvvitel rendszerében, magyar nyelven, forintban történhet.

Az alapítvány váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki.

Az alapítvány gazdasági-vállalkozási tevékenységének fejlesztéséhez közhasznú tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel.

Az alapítvány, ha befektetési tevékenységet végez befektetési szabályzatot kell készítenie, amelyet a kuratórium fogad el.

Az alapítvány köteles a beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági mellékletet készíteni, amelyet a beszámolóval azonos módon köteles jóváhagyni, letétbe helyezni és közzétenni.

Az alapítvány beszámolójába, közhasznúsági mellékletébe bárki betekinthet, és abból saját költségére másolatot készíthet.

Az alapítvány nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból.

8. AZ ALAPÍTVÁNY ÜGYVEZETŐ SZERVE

Az alapítvány ügyvezetői feladatait az alapító által határozatlan időre felkért öt fős kuratórium látja el. A kuratórium az alapítvány legfőbb testületi, irányító, döntéshozó és gazdálkodó szerve.

Az alapítvány elnöke: Patai Julianna. Az alapító a kuratórium tagjainak az alábbi személyeket kérte fel:

Elnök: Patai Julianna, 2023. Dunabogdány , Bogonhát major 17.

Titkár: Herr Tamásné, 2023. Dunabogdány, Ág u. 7.

Tag: Bruderné Róka Melánia, 2023. Dunabogdány, Erzsébet királyné u. 33.

Tag: Rebe Attila, 2023. Dunabogdány, Diófa u.12.

Tag: Fridrich István Zoltán, 2023 Dunabogdány, Béke u. 7/B.

Kuratóriumi tagság megszűnik:

 • - önkéntes lemondással,
 • - választott tag visszahívásával,
 • - az alapítvánnyal való összeférhetetlenség kimondásával,
 • - a mandátum lejártával,
 • - a tag halálával,
 • - továbbá jogszabályban meghatározott egyéb esetekben.

A kuratórium tagját megbízatásának lejárta előtt az alapítványi cél megvalósításának közvetlen veszélyeztetése esetén az alapítói jogok gyakorlója hívhatja vissza.

Kuratóriumi tagság megszűnése esetén új tag kijelöléséről az alapító 30 napon belül dönt.

A kuratóriumi tagság keletkezésére és megszűnésére a Ptk. és az Ectv. rendelkezéseit kell alkalmazni.

Ha az alapítvány éves bevétele meghaladja az ötmillió forintot, a vezető szervtől elkülönült Felügyelő szervet kell létrehozni és működtetni. A felügyelő szerv az ügyrendjét maga állapítja meg.

A kuratórium feladata

Az alapítványi célok megvalósítása és az e célra meghatározott anyagi eszközök rendeltetésszerű felhasználása. Az alapítványi célokat a kuratórium az alapítványi vagyonból, de ha szükséges, az alapítványi vagyon teljes felhasználásával is köteles megvalósítani. A kuratórium feladata, hogy szervezze és gyűjtse a felajánlásokat, meghatározza a céloknak megfelelő konkrét felhasználást.

A kuratórium jogosult és köteles

 • - a működésének rendjét kialakítani,
 • - az alapítvány vagyonát kezelni és azt gazdaságosan hasznosítani,
 • - csatlakozókkal és adományozókkal az alapító okirat tartalmát ismertetni,
 • - az alapítványhoz való csatlakozást, illetve adományt elfogadni.

A kuratórium működése

Az Alapítvány legfőbb döntéshozó szerve az öttagú Kuratórium, mely döntéseit a tagok legalább kétharmadának jelenlétében, nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. A Kuratórium minden tagjának egy szavazata van.

Titkos szavazással dönt személyi kérdésekben, illetve ha a résztvevők többsége azt kívánja.

A Kuratórium üléseit az elnök vezeti. Akadályoztatása esetén ügykörét az általa megbízott levezető elnök látja el.

A Kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik:

 • - alapítványi vagyon gyarapításának előmozdítása és az alapítványi vagyon felhasználásának meghatározása,
 • - az alapítvány számára felajánlott vagyoni hozzájárulások elfogadása,
 • - az alapítvány éves költségvetésének és zárszámadásának elfogadása és jóváhagyása,
 • - közhasznúsági jelentés elfogadása,
 • - döntés mindazon ügyekben, amelyeket a Kuratóriumi tagok vagy tisztségviselők a Kuratórium elé terjesztenek.

A kuratórium évente két alkalommal (minden tanév elején és végén), szükség esetén több alkalommal ülésezik.

Az üléseket a kuratórium elnöke hívja össze. A tagokat az ülést megelőzően öt nappal levélben értesíti az ülés helyéről, időpontjáról, napirendjéről. A napirend az ülés előtt kiegészíthető, módosítható, azt a kuratórium nyílt szavazással fogadja el.

Bármely kuratóriumi tag kérheti kuratóriumi ülés összehívását a cél és az ok megjelölésével. Ilyen kérelem esetén a kuratórium elnöke köteles a kérelem beérkezésétől számított nyolc napon belül intézkedni az ülés összehívásáról. Ha ennek a kötelezettségének a kuratórium elnöke nem tesz eleget, a kuratórium ülését a kérelmet előterjesztő tag is összehívhatja.

A kuratórium ülései nyilvánosak. Az ülés időpontjáról – öt munkanappal az ülés megnyitása előtt - a Német Nemzetiségi Óvoda Dunabogdány Intézmény faliújságján és honlapján kell az érdeklődőket tájékoztatni.

A Kuratórium feladat- és hatásköre az alapítvány általános ügyintéző, ügydöntő és képviseleti szerveként:

 • a) az alapítvány vagyonával önállóan gazdálkodik;
 • b) dönt az alapítvány vagyonának felhasználásáról az alapítványi célnak megfelelően;
 • c) dönt a csatlakozás elfogadásáról, vagy visszautasításáról;
 • d) jóváhagyja az alapítvány éves beszámolóját és közhasznúsági mellékletét;
 • e) képviseli az alapítványt;
 • f) gondoskodik a kuratóriumi ülések nyilvánosságának biztosításáról;
 • g) olyan nyilvántartási vezet, melyből megállapítható a kuratóriumi döntések tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya, ha lehet személye is;
 • h) döntés a pénzbeli és természetbeni felajánlások elfogadásáról, különös tekintettel a feltételhez kötött adományok elfogadásáról;
 • i) biztosítja a kuratórium döntéseinek az érintettekkel való közlési- és nyilvánosságra hozatali módját, időpontját;
 • j) az alapítót tájékoztatja az alapítvány működéséről, az alapító okirat módosításának szükségességéről, a kuratórium elnökével és tagjával kapcsolatban felmerülő kizáró ok, összeférhetetlenség, lemondás, haláleset stb. miatt új kuratóriumi tisztségviselő, tag kijelölésének szükségességéről;
 • k) a jogszabály keretei között dönt mindazon kérdésekben, melyeket a törvény nem utal az alapító kizárólagos jogkörébe.

A Kuratórium Elnöke:

 • a) ellátja az Alapítvány képviseletét;
 • b) a kuratóriumi másik tagjával együtt rendelkezik az Alapítvány bankszámlája felett;
 • c) meghatározza a Kuratórium üléseinek helyét és időpontját, összehívja és vezeti a Kuratórium üléseit;
 • d) az Alapító Okirat keretei között irányítja az Alapítvány folyamatos tevékenységét;
 • e) gondoskodik az Alapító Okirat, valamint a jogszabályi előírások betartásáról;
 • f) gondoskodik a Kuratórium döntéseinek végrehajtásáról;
 • g) beszámol a kuratóriumnak a két ülés közötti tevékenységéről;
 • h) ellátja mindazokat a feladatokat, mellyel a Kuratórium megbízza;
 • i) munkáltatói jogokat gyakorol az Alapítvány munkavállalói felett.

A Kuratórium tagjai:

 • a) segítik az elnök munkáját az Alapítvány működésének folyamatossága és hatékonysága érdekében;
 • b) a kijelölt tag teljes jogkörrel helyettesíti az Elnököt távolléte és akadályoztatása esetén;
 • c) gondoskodnak a Kuratórium üléseinek megfelelő előkészítéséről, észrevételeket, javaslatokat fűzhetnek az előkészített döntésekhez;
 • d) gondoskodnak a Kuratórium ülései jegyzőkönyvének elkészítéséről.

A szolgáltatások igénybevételének módja

A kuratórium dönt a támogatandó tevékenységekről és a támogatás mikéntjéről, illetve mértékéről a rendelkezésre álló pénzeszközök alapítványi céloknak megfelelő felhasználásáról. Ennek módja lehet:

 • - nyilvános pályázat,
 • - írásbeli kérelem.

Az alapítvány a vezető tisztségviselőt, a támogatót, az önkéntest, valamint e személyek közeli hozzátartozóját - a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások kivételével - cél szerinti juttatásban nem részesítheti.

Az alapítvány bármely cél szerinti juttatását - a létesítő okiratban meghatározott szabályok szerint - pályázathoz kötheti. Ebben az esetben a pályázati felhívás nem tartalmazhat olyan feltételeket, amelyekből - az eset összes körülményeinek mérlegelésével - megállapítható, hogy a pályázatnak előre meghatározott nyertese van (színlelt pályázat). Színlelt pályázat a cél szerinti juttatás alapjául nem szolgálhat.

A testületi határozathozatal

A kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján

 • a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
 • b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.

Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.

Az ülésekről a kuratórium egy tagja jegyzőkönyvet vezet, mely tartalmazza a

 • - megjelent szavazóképes tagok számát, nevét,
 • - a határozatképességet,
 • - a véglegesített napirendet,
 • - a hozott határozatok szó szerinti közlését, beleértve hatályukat is,
 • - a döntést támogatók és ellenzők számát, nevét.

A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető és az elnök, távolléte esetén egy mindvégig jelen lévő tag hitelesíti.

A döntésekről az érintetteket a döntést követő tizenöt napon belül írásban értesíteni kell. A nyilvánosságot az óvoda faliújságján történő kifüggesztéssel kell tájékoztatni.

Az alapítvány működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba bárki korlátozás nélkül, előzetes egyeztetés után, munkanapokon, az óvodai rend szerinti munkaidőben betekinthet.

Az alapítvány működése és szolgáltatásai igénybevételének rendje nyilvános, azt az óvoda faliújságján, és a honlapján rendszeresen, aktualizálva közzé kell tenni.

A csatlakozási szándékot írásban kell eljuttatni az alapítványhoz. A csatlakozás elfogadásáról az alapítvány kuratóriuma dönt.

Az alapítvány képviselője

Az alapítványt a kuratórium elnöke, Patai Julianna önállóan képviseli.

Az alapítvány bankszámlája feletti rendelkezéshez a kuratórium elnökének (Patai Julianna) és titkárának (Herr Tamásné) együttes aláírása szükséges.

Beszámolási szabályok

A kuratórium az éves beszámolót készít, ennek jóváhagyásával egyidejűleg fogadja el a közhasznúsági jelentést, melynek részei:

 • - a számviteli beszámoló,
 • - a költségvetési támogatások felhasználása,
 • - a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás,
 • - a cél szerinti juttatások kimutatása,
 • - a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalapból, a helyi önkormányzattól, a helyi kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke,
 • - a közhasznú szervezetet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások mértéke és összege,
 • - a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló.

Az alapítvány köteles a beszámolójával egyidejűleg közhasznúsági mellékletet is készíteni.

Az alapítvány kiegészítő mellékletében be kell mutatni a támogatási program keretében végleges jelleggel felhasznált összegeket támogatásonként. Támogatási program alatt a központi, az önkormányzati, illetve nemzetközi forrásból, illetve más gazdálkodótól kapott, a tevékenység fenntartását, fejlesztését célzó támogatást, adományt kell érteni. Külön kell megadni a kiegészítő mellékletben a támogatási program keretében kapott visszatérítendő (kötelezettségként kimutatott) támogatásra vonatkozó, előbbiekben részletezett adatokat.

Az alapítvány kiegészítő mellékletében be kell mutatni a szervezet által az üzleti évben végzett főbb tevékenységeket és programokat.

A közhasznúsági mellékletben be kell mutatni az alapítvány által végzett közhasznú tevékenységeket, ezen tevékenységek fő célcsoportjait és eredményeit, valamint a közhasznú jogállás megállapításához szükséges az Ectv. 32. § szerinti adatokat, mutatókat.

A közhasznúsági melléklet tartalmazza a közhasznú cél szerinti juttatások kimutatását, a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások összegét és a juttatásban részesülő vezető tisztségek felsorolását.

Az alapítvány köteles a kuratórium által elfogadott beszámolóját, valamint közhasznúsági mellékletét - kötelező könyvvizsgálat esetén a könyvvizsgálói záradékot vagy a záradék megadásának elutasítását is tartalmazó független könyvvizsgálói jelentéssel együtt - az adott üzleti év mérlegfordulónapját követő ötödik hónap utolsó napjáig letétbe helyezni és közzétenni, kötelező könyvvizsgálat esetén ugyanolyan formában és tartalommal, mint amelynek alapján a könyvvizsgáló a beszámolót felülvizsgálta.

Az alapítvány ezen kötelezettségének a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló törvényben meghatározott módon tesz eleget.

A letétbe helyezett beszámolót, valamint közhasznúsági mellékletet a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló törvényben meghatározott módon kell közzétenni, valamint adatainak lekérdezését a Civil Információs Portál számára lehetővé kell tenni.

Az alapítvány honlapjának elkészültét követően saját honlapján közzéteszi a beszámolót, valamint közhasznúsági mellékletet. Az alapítvány a saját honlapon közzétett adatok folyamatos megtekinthetőségét legalább a közzétételt követő második üzleti évre vonatkozó adatok közzétételéig biztosítja.

A beszámolót a kuratórium nyílt szavazással, egyszerű többséggel fogadja el.

A közhasznúsági jelentést a kuratórium a jóváhagyást követő 30 napon belül az óvoda honlapján, valamint a helyi újságban – Bogdányi Híradó – teszi közzé.

Az éves közhasznúsági jelentésbe bárki betekinthet, arról saját költségére másolatot készíthet.

Összeférhetetlenségi szabályok

Az alapítvány kedvezményezettje és annak közeli hozzátartozója nem lehet a kuratórium tagja. Az alapító és közeli hozzátartozói nem lehetnek többségben a kuratóriumban.

Nem lehet a kuratórium elnöke, tagja az a személy, aki

 • - az alapítóval a megbízatásán kívül más tevékenységre irányuló munka- vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, illetve hozzátartozója
 • - az alapítvány cél szerinti juttatásaiból részesül,
 • - az, aki az alapítóval, valamint a kuratórium tagjaival közeli hozzátartozói, alkalmazotti illetve egyéb függőséget, érdekeltséget eredményező jogviszonyban áll.

A kuratórium tagja az lehet, aki ellen büntetőjogi eljárás nem folyik, a közügyek gyakorlásától eltiltva nincs és teljes cselekvőképességgel rendelkezik, valamint megfelel a Ptk.-ban és az Ectv.-ben foglalt feltételeknek, azaz:

 • Ptk. 3:22. § (1) Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.
 •   (2) Ha a vezető tisztségviselő jogi személy, a jogi személy köteles kijelölni azt a természetes személyt, aki a vezető tisztségviselői feladatokat nevében ellátja. A vezető tisztségviselőkre vonatkozó szabályokat a kijelölt személyre is alkalmazni kell.
 •   (3) A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni.
 •   (4) Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.
 •   (5) Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet.
 •   (6) Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.

 • Ectv. 39. § (1) A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt - annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig -,
 •   a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,
 •   b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,
 •   c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,
 •   d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette vagy törölte.

A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

A kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk. 8:1. § (1) bekezdés), élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.

Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratának megfelelő cél szerinti juttatás.

9. AZ ALAPÍTVÁNY MEGSZŰNÉSE

Az Alapítvány határozatlan időre jön létre. Megszűnése esetén az alapítvány tiszta vagyonát a Német Nemzetiségi Óvoda Dunabogdány kapja azzal a feltétellel, hogy köteles azt a 4. pontban meghatározott alapítványi célokra fordítani.

Az alapítványt tevő tudomásul veszi, hogy az alapítvány érvényességéhez az alapító okirat bírósági nyilvántartásba vétele szükséges.

Az alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, valamint a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.


Dunabogdány, 2015.01.20.

Az alapító nevében, a jogilag eljáró személy Gräff Albertné


Gräff Albertné

-------------------------------------------------
ALAPÍTÓ OKIRAT

amely abból a célból készült, hogy a 3. pontban megjelölt alapító közhasznú, tartós közérdekű célú, önálló jogi személyiséggel rendelkező alapítványt hozzon létre az alábbi okirattal.

1. AZ ALAPÍTVÁNY NEVE

Dunabogdányi Óvodáért Alapítvány (továbbiakban: Alapítvány)

2. AZ ALAPÍTVÁNY SZÉKHELYE

2023 Dunabogdány Óvoda u. 2-4.

3. ALAPÍTÓ

Gräff Albertné 2023 Dunabogdány , Hajó u. 2.

4. AZ ALAPÍTVÁNY CÉLJA

A Dunabogdányi Óvodáért Alapítvány célja az óvodában folyó nevelés anyagi támogatásával a minőségi munka érdekében a működési feltételek javítása, tárgyi eszközök beszerzése, berendezések korszerűsítése a gyerekek képességeinek sokoldalú fejlesztéséhez anyagi feltételeink megteremtése, a közösségi rendezvények támogatása. A német kisebbség kulturális hagyományainak, tárgyi és szellemi kincseinek megőrzése . A sajátos nevelési igényű gyermekeink beilleszkedésének, fejlődésének elősegítése érdekében tárgyi feltételeink bővítése.

E célok elérése érdekében feladatai

 • - az óvodában folyó nevelés szakmai céljai megvalósításának támogatása,
 • - az óvodai nevelés hatékonyságának, minőségének növelése, az ehhez szükséges tárgyi eszközök beszerzése és működési feltételek javítása , továbbfejlesztése, berendezések korszerűsítése,
 • - a kulturális, hagyományőrző és nemzetiségi tevékenység segítése, támogatása.
 • - a szabadidő hasznos, kulturált eltöltésére nevelő közösségi programok támogatása,
 • - a közösségfejlesztést elősegítő programok; sport, szabadidős és művészeti rendezvények, csoportkirándulások, támogatása,
 • - az óvoda külföldi kapcsolatainak támogatása,
 • - a gyerekek optimális fejlődését szolgáló pályázatokhoz – szükség szerint önerő biztosítása
 • - a sajátos nevelési igényű gyermekeink fejlődésének és beilleszkedésének elősegítése

5. AZ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGE

Az alapítvány a társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére az alábbi közhasznú tevékenységet végzi:

 • - óvodai nevelést kiegészítő tevékenység, a gyermekek környezeti feltételeinek javítása (Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény)
 • - kulturális tevékenység, hagyományőrzés, nemzetiségi kultúra ápolása, támogatása (a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény)
 • - gyermek-, ifjúságvédelem (a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény)

6. AZ ALAPÍTVÁNY JELLEGE

Az alapítvány nyitott, azaz bármely magyar, vagy külföldi természetes személy, illetve jogi személy csatlakozhat, aki az alapító okiratban meghatározott célokkal egyetért, és megvalósítását támogatni kívánja.

Az Alapítvány politikai pártoktól független, a 2011. évi CLXXV. törvény 2. § 22. pontja szerinti közvetlen politikai tevékenységet – pártpolitikai tevékenység, országgyűlési képviselői, megyei, fővárosi önkormányzati választáson jelölt állítása – nem folytat. Politikai pártoktól anyagi támogatást nem fogad el, azoknak anyagi segítséget nem nyújt.

Az Alapítvány közhasznú szervezetként végzi tevékenységét.

7. AZ ALAPÍTVÁNY VAGYONA ÉS FELHASZNÁLÁSI MÓDJAI

Az Alapítvány induló vagyona: 100.000,- Ft, azaz százezer forint, melyet az alapító a Dunakanyar Takarékszövetkezetnél nyitott számlára befizetett.

Az alapítvány az alapító és a támogatók adományából, a csatlakozók által hozott vagyonból, az alapítvány alapösszegének gyarapodásából, valamint társadalmi, intézményi és egyéni egyszeres, vagy rendszeres támogatásaiból és hozzájárulásaiból tartja fenn magát és valósítja meg célját. A deviza felajánlást az alapítvány deviza számlán helyezi el.

Az alapítvány vagyonához hozzá lehet járulni eszközökkel, könyvekkel, a neveléshez szükséges álló-, vagy forgóeszközzel, az alapítvány céljára használható vagyontárggyal.

Az alapítvány induló vagyona az alapítvány céljai megvalósítása érdekében felhasználható, hasznosítható, az alapítvány vállalkozásban részt vehet. Az ezen tevékenység során keletkezett nyereséget az alapítvány a fent részletezett célok megvalósítására fordítja.

Vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. Gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratban foglalt tevékenységre fordítja. Az Alapítvány éves bevétele az 5 millió forintot várhatóan nem haladja meg.

8. AZ ALAPÍTVÁNY ÜGYVEZETŐ SZERVE

Az alapítvány ügyvezetői feladatait az alapító által határozatlan időre felkért öt fős kuratórium látja el. A kuratórium az alapítvány legfőbb testületi, irányító, döntéshozó és gazdálkodó szerve.

Az alapítvány elnöke: Schuszter Gergely. Az alapítvány indulásakor az alapító a kuratórium tagjainak az alábbi személyeket kérte fel:

Elnök: Schuszter Gergely, 2023. Dunabogdány , Kőkereszt dűlő 22.

Titkár: Herr Tamásné, 2023. Dunabogdány, Ág u. 7.

Tag: Bruderné Róka Melánia, 2023. Dunabogdány, Erzsébet királyné u. 33.

Tag: Rebe Attila, 2023. Dunabogdány, Diófa u.12.

Tag: Patai Julianna , 2023 Dunabogdány ,Bogonhát major 17.

Kuratóriumi tagság megszűnik:

 • - önkéntes lemondással,
 • - választott tag visszahívásával,
 • - az alapítvánnyal való összeférhetetlenség kimondásával,
 • - a mandátum lejártával,
 • - a tag halálával,
 • - továbbá jogszabályban meghatározott egyéb esetekben.

Kuratóriumi tagság megszűnése esetén új tag kijelöléséről az alapító 30 napon belül dönt. Ha az alapítvány éves bevétele meghaladja az ötmillió forintot, a vezető szervtől elkülönült Felügyelő szervet kell létrehozni és működtetni. A felügyelő szerv az ügyrendjét maga állapítja meg.

A kuratórium feladata

Az alapítványi célok megvalósítása és az e célra meghatározott anyagi eszközök rendeltetésszerű felhasználása. Az alapítványi célokat a kuratórium az alapítványi vagyonból, de ha szükséges, az alapítványi vagyon teljes felhasználásával is köteles megvalósítani. A kuratórium feladata, hogy szervezze és gyűjtse a felajánlásokat, meghatározza a céloknak megfelelő konkrét felhasználást.

A kuratórium jogosult és köteles

 • - a működésének rendjét kialakítani,
 • - az alapítvány vagyonát kezelni és azt gazdaságosan hasznosítani,
 • - csatlakozókkal és adományozókkal az alapító okirat tartalmát ismertetni,
 • - az alapítványhoz való csatlakozást, illetve adományt elfogadni.

A kuratórium működése

Az Alapítvány legfőbb döntéshozó szerve az öttagú Kuratórium, mely döntéseit a tagok legalább kétharmadának jelenlétében, nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. A Kuratórium minden tagjának egy szavazata van.

Titkos szavazással dönt személyi kérdésekben, illetve ha a résztvevők többsége azt kívánja. Szavazategyenlőség esetén a Kuratórium elnökének szavazata dönt. A Kuratórium üléseit az elnök vezeti. Akadályoztatása esetén ügykörét az általa megbízott levezető elnök látja el.

A Kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik:

 • - alapítványi vagyon gyarapításának előmozdítása és az alapítványi vagyon felhasználásának meghatározása,
 • - az alapítvány számára felajánlott vagyoni hozzájárulások elfogadása,
 • - az alapítvány éves költségvetésének és zárszámadásának elfogadása és jóváhagyása,
 • - közhasznúsági jelentés elfogadása,
 • - döntés mindazon ügyekben, amelyeket a Kuratóriumi tagok vagy tisztségviselők a Kuratórium elé terjesztenek.

A kuratórium évente két alkalommal (minden tanév elején és végén), szükség esetén több alkalommal ülésezik.

Az üléseket a kuratórium elnöke hívja össze. A tagokat az ülést megelőzően öt nappal levélben értesíti az ülés helyéről, időpontjáról, napirendjéről. A napirend az ülés előtt kiegészíthető, módosítható, azt a kuratórium nyílt szavazással fogadja el.

A kuratórium ülései nyilvánosak. Az ülés időpontjáról – öt munkanappal az ülés megnyitása előtt - a Német Nemzetiségi Óvoda Dunabogdány Intézmény faliújságján és honlapján kell az érdeklődőket tájékoztatni.

A szolgáltatások igénybevételének módja

A kuratórium dönt a támogatandó tevékenységekről és a támogatás mikéntjéről, illetve mértékéről a rendelkezésre álló pénzeszközök alapítványi céloknak megfelelő felhasználásáról. Ennek módja lehet:

 • - nyilvános pályázat,
 • - írásbeli kérelem.

A testületi határozathozatal

Az ülésekről a kuratórium egy tagja jegyzőkönyvet vezet, mely tartalmazza a

 • - megjelent szavazóképes tagok számát, nevét,
 • - a határozatképességet,
 • - a véglegesített napirendet,
 • - a hozott határozatok szó szerinti közlését, beleértve hatályukat is,
 • - a döntést támogatók és ellenzők számát, nevét.

A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető és az elnök, távolléte esetén egy mindvégig jelen lévő tag hitelesíti.

A döntésekről az érintetteket a döntést követő tizenöt napon belül írásban értesíteni kell. A nyilvánosságot az óvoda faliújságján történő kifüggesztéssel kell tájékoztatni.

Az alapítvány működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba bárki korlátozás nélkül, előzetes egyeztetés után, munkanapokon, az óvodai rend szerinti munkaidőben betekinthet.

Az alapítvány működése és szolgáltatásai igénybevételének rendje nyilvános, azt az óvoda faliújságján, és a honlapján rendszeresen, aktualizálva közzé kell tenni.

A csatlakozási szándékot írásban kell eljuttatni az alapítványhoz. A csatlakozás elfogadásáról az alapítvány kuratóriuma dönt.

Az alapítvány képviselője

Az alapítványt a kuratórium elnöke, Schuszter Gergely képviseli.

Az alapítvány bankszámlája feletti rendelkezéshez két kuratóriumi tag , az elnök Schuszter Gergely és Herr Tamásné együttes aláírása szükséges.

Beszámolási szabályok

A kuratórium az éves beszámolót készít, ennek jóváhagyásával egyidejűleg fogadja el a közhasznúsági jelentést, melynek részei:

 • - a számviteli beszámoló,
 • - a költségvetési támogatások felhasználása,
 • - a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás,
 • - a cél szerinti juttatások kimutatása,
 • - a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalapból, a helyi önkormányzattól, a helyi kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke,
 • - a közhasznú szervezetet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások mértéke és összege,
 • - a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló.

A beszámolót a kuratórium nyílt szavazással, egyszerű többséggel fogadja el.

A közhasznúsági jelentést a kuratórium a jóváhagyást követő 30 napon belül az óvoda honlapján, valamint a helyi újságban – Bogdányi Híradó – teszi közzé.

Az éves közhasznúsági jelentésbe bárki betekinthet, arról saját költségére másolatot készíthet.

Összeférhetetlenségi szabályok

Az alapítvány kedvezményezettje és annak közeli hozzátartozója nem lehet a kuratórium tagja. Az alapító és közeli hozzátartozói nem lehetnek többségben a kuratóriumban.

Nem lehet a kuratórium elnöke, tagja az a személy, aki

 • - az alapítóval a megbízatásán kívül más tevékenységre irányuló munka- vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, illetve hozzátartozója
 • - az alapítvány cél szerinti juttatásaiból részesül,
 • - az, aki az alapítóval, valamint a kuratórium tagjaival közeli hozzátartozói, alkalmazotti illetve egyéb függőséget, érdekeltséget eredményező jogviszonyban áll.

A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be –annak megszűntét megelőző két évben, legalább egy évig - vezető tisztséget, mely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.

A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

A kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk. 8:1. § (1) bekezdés), élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.

Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratának megfelelő cél szerinti juttatás.

9. AZ ALAPÍTVÁNY MEGSZŰNÉSE

Az Alapítvány határozatlan időre jön létre. Megszűnése esetén az alapítvány tiszta vagyonát a Német Nemzetiségi Óvoda Dunabogdány kapja azzal a feltétellel, hogy köteles azt a 4. pontban meghatározott alapítványi célokra fordítani.

Az alapítványt tevő tudomásul veszi, hogy az alapítvány érvényességéhez az alapító okirat bírósági nyilvántartásba vétele szükséges.

Az alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, valamint a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.


Dunabogdány, 2014. május 19.

Az alapító nevében, a jogilag eljáró személy Gräff Albertné


Gräff Albertné

-------------------------------------------------
ALAPÍTÓ OKIRAT

amely abból a célból készült, hogy a 3. pontban megjelölt alapító közhasznú, tartós közérdekű célú, önálló jogi személyiséggel rendelkező alapítványt hozzon létre az alábbi okirattal.

1. AZ ALAPÍTVÁNY NEVE

Dunabogdányi Óvodáért Alapítvány (továbbiakban: Alapítvány)

2. AZ ALAPÍTVÁNY SZÉKHELYE

2023 Dunabogdány Óvoda u. 2-4.

3. ALAPÍTÓ

Gräff Albertné 2023 Dunabogdány , Hajó u. 2.

4. AZ ALAPÍTVÁNY CÉLJA

A Dunabogdányi Óvodáért Alapítvány célja az óvodában folyó nevelés anyagi támogatásával a minőségi munka érdekében a működési feltételek javítása, tárgyi eszközök beszerzése, berendezések korszerűsítése a gyerekek képességeinek sokoldalú fejlesztéséhez anyagi feltételeink megteremtése, a közösségi rendezvények támogatása. A német kisebbség kulturális hagyományainak, tárgyi és szellemi kincseinek megőrzése . A sajátos nevelési igényű gyermekeink beilleszkedésének, fejlődésének elősegítése érdekében tárgyi feltételeink bővítése.

E célok elérése érdekében feladatai

 • - az óvodában folyó nevelés szakmai céljai megvalósításának támogatása,
 • - az óvodai nevelés hatékonyságának, minőségének növelése, az ehhez szükséges tárgyi eszközök beszerzése és működési feltételek javítása , továbbfejlesztése, berendezések korszerűsítése,
 • - a kulturális, hagyományőrző és nemzetiségi tevékenység segítése, támogatása.
 • - a szabadidő hasznos, kulturált eltöltésére nevelő közösségi programok támogatása,
 • - a közösségfejlesztést elősegítő programok; sport, szabadidős és művészeti rendezvények, csoportkirándulások, támogatása,
 • - az óvoda külföldi kapcsolatainak támogatása,
 • - a gyerekek optimális fejlődését szolgáló pályázatokhoz – szükség szerint önerő biztosítása
 • - a sajátos nevelési igényű gyermekeink fejlődésének és beilleszkedésének elősegítése

5. AZ ALAPÍTVÁNY TEVÉKENYSÉGE

Az alapítvány a társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére az alábbi közhasznú tevékenységet végzi:

 • - szociális tevékenység,
 • - egészségmegőrzés , betegségmegelőzés ,
 • - környezetvédelem,
 • - nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
 • - kulturális tevékenység
 • - hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése
 • - a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel kapcsolatos tevékenység

6. AZ ALAPÍTVÁNY JELLEGE

Az alapítvány nyitott, azaz bármely magyar, vagy külföldi természetes személy, illetve jogi személy csatlakozhat, aki az alapító okiratban meghatározott célokkal egyetért, és megvalósítását támogatni kívánja.

Az Alapítvány politikai pártoktól független, politikai tevékenységet – pártpolitikai tevékenység, országgyűlési képviselői, megyei, fővárosi önkormányzati választáson jelölt állítása – nem folytat. Politikai pártoktól anyagi támogatást nem fogad el, azoknak anyagi segítséget nem nyújt.

7. AZ ALAPÍTVÁNY VAGYONA ÉS FELHASZNÁLÁSI MÓDJAI

Az Alapítvány induló vagyona: 100.000,- Ft, azaz százezer forint, melyet az alapító a Dunakanyar Takarékszövetkezetnél nyitott számlára befizetett.

Az alapítvány az alapító és a támogatók adományából, a csatlakozók által hozott vagyonból, az alapítvány alapösszegének gyarapodásából, valamint társadalmi, intézményi és egyéni egyszeres, vagy rendszeres támogatásaiból és hozzájárulásaiból tartja fenn magát és valósítja meg célját. A deviza felajánlást az alapítvány deviza számlán helyezi el.

Az alapítvány vagyonához hozzá lehet járulni eszközökkel, könyvekkel, a neveléshez szükséges álló-, vagy forgóeszközzel, az alapítvány céljára használható vagyontárggyal.

Az alapítvány induló vagyona az alapítvány céljai megvalósítása érdekében felhasználható, hasznosítható, az alapítvány vállalkozásban részt vehet. Az ezen tevékenység során keletkezett nyereséget az alapítvány a fent részletezett célok megvalósítására fordítja.

Vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. Gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratban foglalt tevékenységre fordítja. Az Alapítvány éves bevétele az 5 millió forintot várhatóan nem haladja meg.

8. AZ ALAPÍTVÁNY KEZELŐJE

Az alapítvány kezelői feladatait az alapító által felkért öt fős kuratórium látja el. A kuratórium az alapítvány legfőbb testületi, irányító, döntéshozó és gazdálkodó szerve.

Az alapítvány elnöke: Schuszter Gergely. Az alapítvány indulásakor az alapító a kuratórium tagjainak az alábbi személyeket kérte fel:

Elnök: Schuszter Gergely, 2023. Dunabogdány , Kőkereszt dűlő 22.

Titkár: Herr Tamásné, 2023. Dunabogdány, Ág u. 7.

Tag: Bruderné Róka Melánia, 2023. Dunabogdány, Erzsébet királyné u. 33.

Tag: Rebe Attila, 2023. Dunabogdány, Diófa u.12.

Tag: Patai Julianna , 2023 Dunabogdány ,Bogonhát major 17.

Kuratóriumi tagság megszűnik:

 • - önkéntes lemondással,
 • - választott tag visszahívásával,
 • - az alapítvánnyal való összeférhetetlenség kimondásával,
 • - a mandátum lejártával,
 • - a tag halálával,
 • - továbbá jogszabályban meghatározott egyéb esetekben.

Kuratóriumi tagság megszűnése esetén új tag kijelöléséről az alapító 30 napon belül dönt. Ha az alapítvány éves bevétele meghaladja az ötmillió forintot, a vezető szervtől elkülönült Felügyelő szervet kell létrehozni és működtetni. A felügyelő szerv az ügyrendjét maga állapítja meg.

A kuratórium feladata

Az alapítványi célok megvalósítása és az e célra meghatározott anyagi eszközök rendeltetésszerű felhasználása. Az alapítványi célokat a kuratórium az alapítványi vagyonból, de ha szükséges, az alapítványi vagyon teljes felhasználásával is köteles megvalósítani. A kuratórium feladata, hogy szervezze és gyűjtse a felajánlásokat, meghatározza a céloknak megfelelő konkrét felhasználást.

A kuratórium jogosult és köteles

 • - a működésének rendjét kialakítani,
 • - az alapítvány vagyonát kezelni és azt gazdaságosan hasznosítani,
 • - csatlakozókkal és adományozókkal az alapító okirat tartalmát ismertetni,
 • - az alapítványhoz való csatlakozást, illetve adományt elfogadni.

A kuratórium működése

Az Alapítvány legfőbb döntéshozó szerve az öttagú Kuratórium, mely döntéseit a tagok legalább kétharmadának jelenlétében, nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. A Kuratórium minden tagjának egy szavazata van.

Titkos szavazással dönt személyi kérdésekben, illetve ha a résztvevők többsége azt kívánja. Szavazategyenlőség esetén a Kuratórium elnökének szavazata dönt. A Kuratórium üléseit az elnök vezeti. Akadályoztatása esetén ügykörét az általa megbízott levezető elnök látja el.

A Kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik:

 • - alapítványi vagyon gyarapításának előmozdítása és az alapítványi vagyon felhasználásának meghatározása,
 • - az alapítvány számára felajánlott vagyoni hozzájárulások elfogadása,
 • - az alapítvány éves költségvetésének és zárszámadásának elfogadása és jóváhagyása,
 • - közhasznúsági jelentés elfogadása,
 • - döntés mindazon ügyekben, amelyeket a Kuratóriumi tagok vagy tisztségviselők a Kuratórium elé terjesztenek.

A kuratórium évente két alkalommal (minden tanév elején és végén), szükség esetén több alkalommal ülésezik.

Az üléseket a kuratórium elnöke hívja össze. A tagokat az ülést megelőzően öt nappal levélben értesíti az ülés helyéről, időpontjáról, napirendjéről. A napirend az ülés előtt kiegészíthető, módosítható, azt a kuratórium nyílt szavazással fogadja el.

A kuratórium ülései nyilvánosak. Az ülés időpontjáról – öt munkanappal az ülés megnyitása előtt - a Német Nemzetiségi Óvoda Dunabogdány Intézmény faliújságján és honlapján kell az érdeklődőket tájékoztatni.

A szolgáltatások igénybevételének módja

A kuratórium dönt a támogatandó tevékenységekről és a támogatás mikéntjéről, illetve mértékéről a rendelkezésre álló pénzeszközök alapítványi céloknak megfelelő felhasználásáról. Ennek módja lehet:

 • - nyilvános pályázat,
 • - írásbeli kérelem.

A testületi határozathozatal

Az ülésekről a kuratórium egy tagja jegyzőkönyvet vezet, mely tartalmazza a

 • - megjelent szavazóképes tagok számát, nevét,
 • - a határozatképességet,
 • - a véglegesített napirendet,
 • - a hozott határozatok szó szerinti közlését, beleértve hatályukat is,
 • - a döntést támogatók és ellenzők számát, nevét.

A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető és az elnök, távolléte esetén egy mindvégig jelen lévő tag hitelesíti.

A döntésekről az érintetteket a döntést követő tizenöt napon belül írásban értesíteni kell. A nyilvánosságot az óvoda faliújságján történő kifüggesztéssel kell tájékoztatni.

Az alapítvány működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba bárki korlátozás nélkül, előzetes egyeztetés után, munkanapokon, az óvodai rend szerinti munkaidőben betekinthet.

Az alapítvány működése és szolgáltatásai igénybevételének rendje nyilvános, azt az óvoda faliújságján, és a honlapján rendszeresen, aktualizálva közzé kell tenni.

A csatlakozási szándékot írásban kell eljuttatni az alapítványhoz. A csatlakozás elfogadásáról az alapítvány kuratóriuma dönt.

Az alapítvány képviselője

Az alapítványt a kuratórium elnöke, Schuszter Gergely képviseli.

Az alapítvány bankszámlája feletti rendelkezéshez két kuratóriumi tag , az elnök Schuszter Gergely és Herr Tamásné együttes aláírása szükséges.

Beszámolási szabályok

A kuratórium az éves beszámolót készít, ennek jóváhagyásával egyidejűleg fogadja el a közhasznúsági jelentést, melynek részei:

 • - a számviteli beszámoló,
 • - a költségvetési támogatások felhasználása,
 • - a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás,
 • - a cél szerinti juttatások kimutatása,
 • - a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalapból, a helyi önkormányzattól, a helyi kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke,
 • - a közhasznú szervezetet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások mértéke és összege,
 • - a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló.

A beszámolót a kuratórium nyílt szavazással, egyszerű többséggel fogadja el.

A közhasznúsági jelentést a kuratórium a jóváhagyást követő 30 napon belül az óvoda honlapján, valamint a helyi újságban – Bogdányi Híradó – teszi közzé.

Az éves közhasznúsági jelentésbe bárki betekinthet, arról saját költségére másolatot készíthet.

Összeférhetetlenségi szabályok

Nem jelölhető ki, illetve nem hozható létre olyan kezelő szerv (szervezet), amelyben az alapító – közvetlenül, vagy közvetve – az alapítvány vagyonának felhasználására meghatározó befolyást gyakorolhat. (Ptk. 74/C § (3) bekezdés).

Nem lehet a kuratórium elnöke, tagja az a személy, aki

 • - az alapítóval a megbízatásán kívül más tevékenységre irányuló munka- vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, illetve hozzátartozója
 • - az alapítvány cél szerinti juttatásaiból részesül,
 • - az, aki az alapítóval, valamint a kuratórium tagjaival közeli hozzátartozói, alkalmazotti illetve egyéb függőséget, érdekeltséget eredményező jogviszonyban áll.

Ksztv.9.§ szerint a közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be –annak megszűntét megelőző két évben, legalább egy évig - vezető tisztséget, mely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.

A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

A kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk. 685.§. b) pont), élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.

Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratának megfelelő cél szerinti juttatás.

9. AZ ALAPÍTVÁNY MEGSZŰNÉSE

Az Alapítvány határozatlan időre jön létre. Megszűnése esetén az alapítvány tiszta vagyonát a Német Nemzetiségi Óvoda Dunabogdány kapja azzal a feltétellel, hogy köteles azt a 4. pontban meghatározott alapítványi célokra fordítani.

Az alapítványt tevő tudomásul veszi, hogy az alapítvány érvényességéhez az alapító okirat bírósági nyilvántartásba vétele szükséges.

Az alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.


Dunabogdány, 2011. október 10.

Az alapító nevében, a jogilag eljáró személy Gräff Albertné


Gräff Albertné

Célok

2016

2015

2014

2013

Óvoda

Dunabogdányi Német Nemzetiségi Óvoda
Bogdaner Kindergarten

2023. Dunabogdány , Óvoda u. 2-4.
T.:06/26 391-075
E-mail: ovoda@dunabogdany.hu
OM: 032879


Intézményünk a falu centrumában, az általános iskola, a Sportcsarnok, az uszoda és az orvosi rendelők közelében található. Ötcsoportos óvodánk 2 különálló épületben működik. A háromcsoportos épület 2004-ben, míg a kétcsoportos épület 1972-ben épült.

Hatalmas játszóudvarokkal, és kerttel rendelkezünk, melyek árnyékos, füves területeivel, mozgásfejlesztő játékaival elegendő mozgásteret biztosítanak óvodásainknak.

Óvodánkat 1898-ban alapították részben azért, hogy a német nemzetiségű gyerekek magyarul is tanuljanak beszélni, így készítették fel őket az iskolára annak idején. Mára ez a feladat annyiban módosult, hogy gyermekeinket mi ismertetjük meg a nemzetiségi nyelvvel és hagyományokkal, hogy a későbbiekben se merüljön feledésbe hovatartozásuk.

1970 óta óvodánk német nemzetiségi nevelést folytató kétnyelvű óvoda. Nevelési gyakorlatunk alapja a nyelvhez, a környezethez, a tájhoz, az itt élő emberekhez kötődő érzelmi viszony megalapozása.

Óvodánk férőhelye: 125 fő

Személyi feltételeink:

Óvodánkban 21 fő dolgozik. 11 óvodapedagógus, akik közül jelenleg 6 nemzetiségi óvodapedagógus, 1 gyógypedagógus, 1 pedagógiai asszisztens 5 dajka, 1 óvodatitkár, 1 mosogató, 1 karbantartó.
Heti rendszerességgel pszichológus segíti munkánkat: családterápiát, tanácsadást tart, elvégzi a gyermekek vizsgálatát, megfigyelését.

Nevelőtestületünket évtizedek óta jól összeszokott, jól képzett óvónők alkotják. Minden csoportban 2 óvónő foglalkozik a gyerekekkel, a nevelő pár legalább egyik tagja német nemzetiségi óvodapedagógusi oklevéllel rendelkezik. Óvónőink folyamatosan képzik magukat, alkalmazkodva a kor szelleméhez, változásaihoz.
Gyógypedagógusunk értelmi fogyatékosok, mozgásfogyatékosok fejlesztésére jogosító diplomával, és logopédiai tanári diplomával rendelkezik. E gyógypedagógiai háttér birtokában felvállaljuk a községünkben élő értelmi -, beszéd-, mozgás terén eltérő fejlődést mutató SNI gyerekek integrált nevelését, fejlesztését. A logopédia alapellátás.

Tárgyi feltételeink

Csoportszobáink tágasak, világosak, jól felszereltek. Berendezési tárgyaink- önkormányzati támogatásnak, és pályázaton nyert pénznek köszönhetően- megfelelnek a XXI. sz. elvárásainak.
Rendelkezünk egy nagyon jól felszerelt tornaszobával, ahol minden nap gyermekeink mozgásfejlesztését végezhetjük.
Az óvoda logopédusa külön logopédiai szobában foglalkozik a gyerekekkel, kitűnő eszközökkel.

Nagycsoportosaink az önkormányzat jóvoltából heti egy alkalommal ingyen úszásoktatáson vehetnek részt a falu tanuszodájában.

Gyermekeinkkel sokat sétálunk, kirándulunk a Duna mellett, a környező hegyekben barangolunk, a kőbányában köveket gyűjtögetünk, madarakat etetünk az óvodakertben, kerékpározunk a bicikliúton, a Helytörténeti Múzeumot is évente látogatjuk a Nemzetiségi Hét keretében.
Kirándulásokat szervezünk a közeli Visegrádra, Állatkertbe, Mackóparkba, Színházba, Repülőtérre, Tropicariumba, Planetáriumba, Közlekedési, ill. Természettudományi Múzeumba.


Egy évben 4 alkalommal igényes bábszínházi előadásokat szervezünk gyerekeinknek nemzetiségi nyelven és magyarul egyaránt.

Szoros kapcsolatot tartunk községünk Általános Iskolájával és Zeneiskolájával, akik már hagyományosan Tavaszi Hangversenyt adnak nekünk.

Rendszeresen ápoljuk partnertelepülésünkkel, Leutenbach-al a kapcsolatot. 2 évenként utaznak óvónőink Németországba, s az ottani kolléganők is 2 évente 10 napot töltenek el óvodánkban. E kapcsolat rendkívül gyümölcsöző, rengeteget tanulunk egymástól.

Pedagógiai elvünk:

Érzelmi biztonságot nyújtó, közvetlen, szeretetteljes, a különbözőség elfogadására és megismerésére nevelő élménygazdag mindennapok szervezése. Tevékeny, gazdag óvodai életet kívánunk megteremteni, melynek során alapvető és legfontosabb tevékenységi formájának a játékot tekintjük, hangsúlyozva a játék önkéntességét, a gyerekek egyéni vágyainak és ötleteinek kibontakoztatását.
Óvodásaink természetes egységükben ismerkednek a világ dolgaival. Tiszteletben tartjuk a gyermek egyéniségét, érdeklődését. Segítjük önkifejezését, személyiségének természetes fejlődését – a gyermek választhat, alakíthat, felfedezhet, tévedhet is. Tehát a gyermeket úgy állítjuk középpontba, hogy élményekkel gazdagítjuk életét. Az évszakok változásaira, a hónapok aktualitására, az ünnepekre épülnek a tevékenységeket gazdagító, továbbfejlesztő témák.

Német nemzetiségi nevelés:

Fontosnak tartjuk a német nyelv megszerettetését, amit játékos szituációkon keresztül, sok énekkel, verssel, mondókával, mesével tarkítva ismertetünk, tanítunk a gyerekeknek. A nevelés mind az öt csoportban két nyelven folyik, szem előtt tartva a gyerekek életkorát, egyéni eltérő fejlődési ütemét. A német nyelvet egész nap a gyerekek érdeklődéséhez, teherbírásához igazodva használjuk.

Óvodai életünk tevékenységformái:

Játék:
A játék kiemelt jelentőségű az óvodai életünk napirendjében. Az óvodai nevelés folyamatában a játékot úgy tekintjük, mint a nevelési célok elérésének legfőbb eszközét. A játék a személyiségfejlesztés alappillére. Ezen belül fejlődnek értelmi képességeik, érzelmeik, beszédük, viselkedésük, ízlésük, társas kapcsolataik.

Spiel:
• Gewährung solcher Spielzeuge, die auch zum Spielen auf Deutsch geeignet sind.
• Wir sehen das Spiel als das wichtigste Erziehungsmittel zur Erreichung unseres Erziehungszieles in deutscher Sprache an. Wir gestalten solche Spielsituationen, wo die Kinder möglichst viele Möglichkeiten haben die deutsche Sprache zu benutzen.
• Wir gewären Zeit, Gelegenheit und Möglichkeit auch zur vertiefte deutschsprachige Spiele.
• Wir achten darauf, daβ die Nachahmung einer psychischen Eigenschaft der Kinder ist, und deshalb stellt der Kindergärtnerin in der deutschsprachigen Spielen ein Modell dar.

Az egészséges életmód áthatja óvodai életünk egészét. Célunk az egészséges életvitel iránti igény kifejlődésének segítése. Az egészséges életmódra nevelés a mai életünkben felértékelődött, hosszú távon meghatározza a felnövő gyermekek önmaguk által kialakított életstílusát. Feladatunk tehát az egészséges környezet biztosítása, helyes életritmus kialakítása, a gyermek gondozása, testi-lelki szükségleteinek, mozgásigényének kialakítása, a gyermek testi épségének védelme, a gyerekek higiénés nevelése.

Gesundliches Leben

Malzeiten:
• Bei Austeile des Essen sollen sie „danke”, sowie „Guten Appetit!”-oder Reim sagen.
• Die Namen der Speisen sollen sie benennen.
• Die Kinder sollen die Name der Eβbestecke erkennen und benennen.

Körperpflege:
• Sollen wir im Waschraum immer deutsche Ausdrücke benutzen.

Bekleidung:
• Wir benennen die Kleidungsstücke in Deutsch.
• Jeden Tag hören die Kinder die gleiche Ausdrücke, so sollen sie erlernen und auch die gelernte Wöret benutzen.

Mittagsschlaf:
• Wir beruhigen die Kinder mit Schlaflieder.


Anyanyelvi nevelés: Az anyanyelv használata szerves része az óvodai élet minden mozzanatának, a nevelés egész folyamatának. Ezért a nyelvi nevelés nem kezelhető elszigetelten, nem tekinthető kizárólag a foglalkozásokon megvalósítandó feladatnak

Mese – vers:
Célunk, hogy a nyelv szépségének, kifejezőerejének megismertetésével, a helyes nyelvhasználattal, mondatszerkesztéssel a biztonságos önkifejezést megalapozzuk. A korosztálynak megfelelő irodalmi élmények nyújtásával az irodalmi érdeklődést szeretnénk felkelteni.

Märchen-Reime
Unser Ziel:
Hilfe der emotionalen, geistigen und moralischen Entwicklung der Kinder, Grundlage der positiven Persönlichkeitseigenschaften mithilfe von Wundern, Märchenerlebnissen mit moralischen Botschaft und mit Musikalität von Gedichten, mit Klang ihrer Reime erstellen.

Zenei nevelés:
Célunk a zene iránti igény felkeltése, a zenei képességek fejlesztése, az igényes, értékes zene befogadására való motiváltság megalapozása. Zenei nevelésünk alapdokumentuma Forrai Katalin: "Ének az óvodában c. könyve"

Musikalische Erziehung
Unser Ziel:
Fühlen lernen vom gemeinsamen Singen und gemeinsamen Spieles, die die musikalischen Geschmack der Kinder und esthetischen Empfindlichkeit entwickeln. Die Kinder machen immer mehr musikalische Erfahrung, die als Grund ihrer musikalischen Muttersprache dient.

Vizuális nevelés: Célunk az ábrázoló, mintázó, építő tevékenységek által a gyermekek tér-, forma-,és színlátásának elősegítése, a szép iránti nyitottságuk, igényességük alakítása az esztétikai nevelésben.


Visuelle Erziehung
Unser Ziel:
Förderung des Platzes, Formen und Farbenvision der Kinder durch Tätigkeiten wie Darstellung, Modellierung, Bau, Offenheit für das Schöne, Bildung ihrer Anspruchsvolligkeit. Bereicherung der Visionen, Erlebnisse und Fantasiewelt der Kinder durch Beobachtung und Darstellung.

Külső világ tevékeny megismerése

Környezeti nevelés: Célunk, hogy a gyermekek minél több tapasztalatot szerezzenek az őket körülvevő világról. Célunk a környezeti kultúra kialakítása, ami a megfelelő életmódot, gondolkodást, viselkedésmódot, értékrendet jelenti.

Aktives Kennnenlernen der Außenwelt

Unser Ziel:
Während der Entdeckung der engeren und weiten Umgebung bildet sich das positive emotionale Verhältnis der Kinder für die Werte der Natur-, Menschen- und materiellen Welt aus. Im weiteren die Kultur der Umgebung ausbilden, die die entsprechende Lebensweise, Gedanken, Verhaltensweise, Wertsystem bedeutet.


Matematikai nevelés: A környezet megismerése során a gyerekek matematikai tapasztalatok, ismeretek birtokába is jutnak. Így szoros kapcsolatba kerül a matematikai nevelés a külső világ tevékeny megismerésével és a játékkal egyaránt.

Mathematische Erziehung: Während des Kennenlernens der Umwelt bekommen die Kinder mathematische Erfahrungen und Kenntnisse. Damit steht in engeren Kontakt die mathematische Erziehung mit Kennenlernen der aktiven Außenwelt und Spiel. Auf die Wirkung der mathematischen Erziehung entwickelt sich die Kompetenz zur Problemlösung der Kinder


Mozgás: Célunk a gyermekek természetes mozgásának fejlesztése, a mozgás megszerettetése, testi képességek fejlesztése, a mozgáskultúra és a személyiség akarati tényezőinek fejlesztése sokoldalú, játékos mozgássorok rendszeres végzése során.

Bewegung

• Interessante und auch freudvoll gestaltete Körperübungen wecken im Kind das Bedürfnis nach regelmäβiger körperlicher Betätigung.

• Fertigkeiten lassen sich herausbilden, wie laufen, Springen, hüpfen, Klettern, Rollen, Werfen u. a. Bei der Auswahl der Körperübungen und Bewegungsspiele hat die Kindergärtnerin die Aufgabe, die Grundformen der Bewegungen bei den Kindern zu schulen und zu fördern, danemen Sprachkenntnisse der Kinder zu erweitern.
• Der sprachliche Stoff, die Fachausdrücke des Sportes und die Anleitungen der Kindergärtnerin werden stufeweise eingesetzt

Munka: Célunk, hogy a gyerekek munkajellegű tevékenysége önként, örömmel és szívesen végzett, játékos tevékenység legyen. A gyermeki munka megszerettetésén keresztül olyan készségek, tulajdonságok kialakítása, melyek pozitívan befolyásolják a gyermekek közösségi kapcsolatát, kötelességteljesítését.


Arbeit:
• Wir nutzen während diese Aktivitäten die einige Spachentwicklung bei den Kindern aus.
• Wortschatzentwicklung auf deutscher Sprache, Anregungen auf kleinere Aktivitäten.
• Wir nutzen die täglichen gelegenheiten (Selbstbedienung, Dienst) zur induviduellen Entwicklung, korrigieren die Fehler der Kinder.
• Die Kinder können einfache Aufgaben auf Deutsch verstehen.


Tanulás alapelvei: Célunk, hogy a sokféle tevékenység, melyben a gyerekek ismereteket sajátítanak el, – adjon lehetőséget az érdeklődés kielégítésére, a tapasztalatszerzésre, a "megtanulás", gondolkodás örömének átélésére, az alkotásra. Óvodáskorban a játék a tanulás legmeghatározóbb színtere, hiszen a kisgyermek játéka nem más, mint a valóság egyik feldolgozási módja, azaz tanulása.

A tanulás négy szinten jelenik meg a gyermeki tevékenységben és az óvodai élet megszervezésében életkortól és fejlettségtől függően:
• Szabad játékban
• Kötetlen kezdeményezéssel
• Kötött tevékenységekben
• Spontán helyzetekben

A különböző nevelési területeken megjelenik a komplexitás, melyben egy-egy nevelési terület a domináns.

Lernen

• In der Volksdichtung haben Dialekt und Mundart einen festen Platz, die auch mit den Kindern weitergepflegt werden.
• Wir wählen Gedichte, Märchen aus dem Schatz der Volkskultur aus.
• Die Kinder sollen jeden Tag die deutsche Sprache hören.
• Dazu benutzen wir möglichst einfache Sätze, Ausdrücke.
• Einige Begriffe wie z.B. hoch-tief, laut-leise….usw. auch in deutscher Sprach benutzen.
• Sie sollen die Name der Instrumente deutsch erlernen.
• Unsere Aufgabe ist den Alter und Fähigkeiten der Gruppe gemäβt. Musikalische, Materialen, Gedichte, Spiele auswählen.

Az ünnepek meghatározóak óvodánk életében, hiszen pedagógiai szempontból kiemelt lehetőséget kínál a nevelésnek. Közösségi tulajdonságok, esztétikai élmények elmélyítésére kerülhet sor általa. Ünnepeink: Születésnapok, Márton nap, Mikulás, Karácsonyváró ünnep, Farsang, Március 15, Víz világnapja, Húsvét, Föld napja, Anyák napja, Gyereknap, Évzáró, Ovinap.

Feiertage
Das Fest bietet aus pädagogischem Gesichtspunkt besondere Chancen für die Erziehung. Zur Vertiefung der gesellschaftlichen Merkmale und ästhetische Erlebnisse kann es kommen.


Törekszünk a szülőkkel való szoros együttműködésre az eredményes együttnevelés érdekében, hiszen csak egységes pedagógiai elvekkel érhetjük el céljainkat. A szülői házzal való kapcsolattartás formái: Családlátogatás, Szülői értekezlet, Beszélgető kör, Szülői Fórum, Fogadóóra, Nyílt nap, Szülői levél, Munkadélutánok, Óvodai ünnepségek, Közös programok, Szülői munkaközösség.

Óvodásaink rendszeres egészségügyi vizsgálatát községünk gyermekorvosa, fogorvosa látja el a védőnővel közösen.


„ Mert mi teremtünk szép, okos lányt
és bátor, értelmes fiút,
ki őriz belőlünk egy foszlányt,
mint nap fényéből a Tejút, -
és ha csak pislákol már a Nap,
sarjaink bízón csacsogva
jó gépen tovább szállanak.”

( József Attila)


Programok

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

A programok szevezője a Dunabogdányi Óvodáért Alapítvány

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Megvalósított programok


Kedves Érdeklődők!
2018-ban is megszervezzük a Dunabogdányi Óvodáért Alapítvány bálját, JANUÁR 27-én, szombaton, 19 órától. A zenét az InDiretta zenekar fogja szolgáltatni. Aki velünk volt tavaly, hallhatta Nagy Ákos éneklését, az Ő zenekara fog most a jó hangulatról gondoskodni.


Fuss egy kört az óvodáért!
2017. október 14-én, szombaton, gyönyörű időben került sor óvodánk őszi rendezvényére. 100 fő regisztrált az oviban, akikkel egy nagyon vidám napot tudtunk együtt tölteni. Regisztrációkor mindenki kapott egy rajtszámot, majd egy közös, zenés bemelegítés után rajtolhattak kicsik, nagyok, idősek és fiatalok egyaránt. A futókat körzeti megbízottunk, Link Ferenc vezette rendőrautóval, és a hangszóróján keresztül folyamatosan biztatta a gyerekeket, felnőtteket. Az oviba visszaérve az óvónénik által összeállított akadálypályán és egyéb mozgásoss feladatokban ügyeskedhettek még a gyerekek. A rendőrautó is beállt az oviba, amit aztán a gyerekek megrohamoztak. Nagy büszkeséggel ültek bele, használták a hangszórót, és persze szirénáztak. Alapítványunk vezetői és a dajka nénik készítették a virsliket, szörpiket, palacsintákat, amivel a résztvevőket vendégül látták! Itt is megköszönjük a Borda Húsboltnak, a Heim Péksének és Rákos Attilának és családjának a felajánlásokat. A plakátainkat és a ratszámokat pedig Rákóczi Lacinak köszönjük!
Aki velünk tartott, biztosan nagyon jól érezte magát!
A plakát és a rajtszám kattintással nagyítható!


Alapítványi Bál
Ha szeretnétek a 2017-es évet ismét egy fantasztikus bulival kezdeni, akkor gyertek el az Óvodánk Alapítványi báljára, amit 2017. január 21-én, szombaton tartunk a Forgó Étteremben. A talpalávalót, a hagyományt megtartva, a Bananas zenekar szolgáltatja. A finomabbnál finomabb ételeket a Forgó Étterem készíti el számunkra.
A jegyeket a dunabogdányi óvodában, az irodában lehet megvásárolni, 3500.-Ft-ért. A jegyár tartalmazza a vacsorát és a desszertet is!
Sok szeretettel várunk mindenkit, akik velünk szeretnék tölteni ezt a szombat estét!! Fergeteges bulira készüljetek!
Lesz móka, kacagás, tánc, jókedv!!!!
Szervezők:
Dunabogdányi Óvodáért Alapítványi tagok és az Óvoda dolgozói!!


2016. szeptember 5-10. OVIOLIMPIA
Most aludt ki az igazi Olimpiai láng, de nekünk most fog kezdődni! Dunabogdányi Német Nemzetiségi Óvodában megszervezzük ovisainknak és érdeklődő szüleiknek az OVIOLIMPIÁT!!!
2016. szeptember 5-10. között minden nap más-más helyszínen, a plakát szerint! Sok-sok játékkal, mozgással vidám feladatokkal várunk minden érdeklődőt! A gyerekek Olimpiai füzetet kapnak, ahol naponta igazoljuk, hogy részt vettek a játékos feladatokban. A szombati zárórendezvényen az Óvoda Alapítványa minden résztvevőt vendégül lát enni- és innivalóval!
A plakát kattintással nagyítható!


2016. szeptember 3. Bogdányi Piac
A szeptemberi nagy piacon az Óvoda Alapítványa lesz a vendéglátó. Finom virslivel és limonádéval várja az érdeklődőket.
Az óvónénik játékos KI-MIT-TUD-ot szerveznek, és a barkácsolásban segédkeznek! Gyertek minél többen! Szeretettel várunk mindenkit.
A jó hangulatot garantáljuk!!!!
A plakát kattintással nagyítható!

2016. 04.30. OVINAP
Április 30-án megtartottuk 2016-os OVINAPUNKAT! Az Óvoda Alapítványának sikeres pályázata és önrészének felvállalása során sikerült a Tengerecki Alapítvánnyal és a Mosolybirodalom Alapítvánnyal egy nagyon sikeres, vidám napot együtt tölteni szülőknek, gyerekeknek egyaránt! Ezúton is szeretnénk megköszönni minden szülő segítségét, a sok-sok süteményt, felajánlott tombolatárgyak és a rendezvény lebonyolításában nyújtott segítséget!
Galéria

2016.04.22. A Föld Napja
Ovisainkkal közösen ünnepeltük versekkel, dalokkal, játékokkal, és sok-sok virág ültetésével a Föld napját. Köztünk voltak leendő kiscsoportosaink szüleikkel, hogy Ők is ismerkedjenek az óvoda környezetével, és a benne folyó vidám élettel. Nagycsoportosaink és óvónénijeik szervezték ezt a tartalmas napot, amit külön megköszönünk Nekik!!! A környezetvédelem óvodánkban nem csak erre a napra korlátozódik, hanem a mindennapokban is megjelenik!
"Gondolkozz globálisan, cselekedj lokálisan!"
Ez a mottónk, amit mindig szem előtt tartunk!
Galéria

Gyermekelőadás a Szegedi Látványszínház utazó társulatának előadásában
Helyszín: az óvoda tornaterme
Az előadás címe: Vili a vakond és nyuszi barátja
Az előadás mondanivalója, készülve a Föld napjára, a környezetvédelem (állatok, növények védelme, környezetünk tisztán tartása és a hulladékkezelés) Fontos, hogy gyerekeinket úgy neveljük gyerekkorukban, hogy aztán a környezetükre figyelő, környezetüket óvó, védő felnőttekké váljanak.
Az előadás költségeit a Dunabogdányi Óvodáért Alapítvány finanszírozta , így mindenki számára ingyenes volt ez a vidám délutáni előadás.
2016. április 7-én csütörtökön 15 óra 30 perctől
Galéria

Alapítványi Bál


2016. január 30.
Galéria

Gyümőlcsfesztivál az óvodában
2015. október 17., szombat 10 és 13 óra között
Letőlthető meghívó

Ködkert kaland
Megjelenés: gumicsizma, esőkabát és esernyő!
2015. szeptember 16., péntek délután fél öttől
Galéria

Ovis Palacsinta Party
2015. április 25., szombat 10-14 óra
Galéria
Letőlthető meghívó

Farsangi Sportfesztivál
a Sportcsarnokban
2015. február 14., szombat 10-12 óra
Galéria
Letőlthető plakát

Óvodai Alapítványi Bál
a Forgó Étteremben
2015. január 24., szombat
Plakát

Makkgyűjtés a Pilisi Parkerdő részére
Óvodai kirándulás a szülőkkel
2014. október 31., péntek
Galéria

Kirándulás a Mogyoró hegyre
Óvodánk Alapítványa várja a résztvevőket egy kis szendviccsel
Indulás az óvodától: 10 órakor!
2014. október 11., szombat
Galéria

A "régi" udvar ünnepélyes átadása
a dunabogdányi Német Nemzetiségi Óvodában
2014. augusztus 30. 17 óra
Galéria

Koncert a Duna Szimfonikusokkal a dunabogdányi Sportcsarnokban
vezényelt Rebe Attila az óvodánk kuratóriumi tagja
2014. június 22.
Galéria

Tavaszi kirándulás az Óvodától a Mester rétig
Indulás 10 órakor!
2014. május 17. szombat

OVINAP a Művelődési Ház kertjében
2014. április 26. szombat 10-14 óra

Alapítványi bál támogatóknak
2014. január 25. 18:30

"Tök jó nap!" Az új kertben: sportvetélkedő gyerekeknek, szülőknek az Alapítvány szervezésében
2013. október 26. 11-15 óra
Galéria

Óvoda udvarának ünnepélyes átadása, Leutenbach delegációjának fogadása
2013. augusztus 4. 16 óra
Galéria

Egy óra a klasszikusokkal-címmel a Duna Szimfónikusok koncertje a Művelődési Házban
2014. április 19. 18 óra

A Dunabogdányi Óvodáért Alapítvány bemutatkozása, a tervek bemutatása
2013. január 31. 18 óra

Beszámoló 2016

-------------------------------------------------------------------------------

Beszámoló 2015

-------------------------------------------------------------------------------

Beszámoló 2014

-------------------------------------------------------------------------------

Beszámoló 2013

Elérhetőségek

Dunabogdányi Óvodáért Alapítvány

Tagok

Kuratórium elnöke:

Patai Julianna
+36-20-474-4167

Kuratórium titkára:
Herr Tamásné
+36-20-566-3610

Kuratóriumi tag:
Bruderné Róka Melánia
+36-20-321-4114

Kuratóriumi tag:
Rebe Attlia
+36-70-452-3622

Kuratóriumi tag:
Fridrich István
+36-20-937-8617

Óvodavezető:
Gräff Albertné
+36-30-467-3257

Számla számunk

Dunakanyar Takarék Szövetkezet

Dunabogdány Óvodáért Alapítvány
64700014-16499715-00000000

Kérjük adója egy százalékával
támogassa alapítványunk munkáját!

Dunabogdányi Óvodáért Alapítvány
18280458-1-13


Stiftung für den Kindergarten Dunabogdány
Dunakanyar Takarékszövetkezet, 2023 Dunabogdány, Hajó u. 3.

Swift Kode: DUNAHUHH
Receiver: MAVOVHUHB

IBAN: HU94647000141649971500000000

Konto Nr.:
64700014-16499715-00000000


Egykori és jelenlegi tagok

Kuratórum elnökei:

 1. 1) Schuszter Gergely 20011.10.10 - 2014.12.31.
 2. 2) Patai Julianna: 2015. 01.01 -

Kuratórium tagjai:

 • - Herr Tamásné 20011.10.10 -
 • - Patai Julianna: 20011.10.10 - 2014.12.31.
 • - Bruderné Róka Melánia: 20011.10.10 -
 • - Rebe Attila: 20011.10.10 -
 • - Fridrich István: 2015.01.01 -

Kérjük támogasson minket adója egy százalékával!

 

Hírarchívum

Kedves Érdeklődők!
2018-ban is megszervezzük a Dunabogdányi Óvodáért Alapítvány bálját, január 27-én, szombaton, 19 órától. A zenét az InDiretta zenekar fogja szolgáltatni. Aki velünk volt tavaly, hallhatta Nagy Ákos éneklését, az Ő zenekara fog most a jó hangulatról gondoskodni.

2017. december 17.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Az idei évben is sor került a Fuss egy kört az óvodáért! rendezvényünkre, melyről beszámolót a Programok menüpontban olvashatnak!

2017. október 24.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Kedves Szülők, Gyerekek és Támogatók!
Örömmel tájékoztatunk mindenkit, hogy 2017-ben egy nagy mérföldkőhöz ért az Alapítvány és az általa támogatott Óvoda. A részletekről Gräff Albertné óvodavezető számolt be a Dunabogdányi Híradóban. A beszámolót most itt is elolvashatják !

2017. július 16.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Örömmel tudatjuk mindenkivel, hogy a Dunabogdányi Óvodáért Alapítvány sikeresen pályázott az Emberi Erőforrás Minisztériuma és a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft támogatására. Lehetőségünk lett így a meghívott szülőknek segítséget nyújtanunk, akik hétről - hétre (2017. 02.06-03.27-ig az előadások) összeülnek az óvodában, hogy beszélgessenek, segítsenek egymásnak, ill. megoldásokat, javaslatokat halljanak az előadóktól és egymástól is. Az előadók sok területet felölelnek: mentálhigiénés szakember, óvodapedagógus, gyógypedagógus, pszichológus, védőnő, családsegítő és gyermekvédelmi szakember, meseterapeuta, képzőművészet-terapeuta. Ezek az előadások 8 egymást követő héten zajlik, majd egy közös kirándulással zárjuk a pályázatot. Bízunk benne, sokat tudunk segíteni a családoknak, és ez remélhetőleg folytatódik majd a továbbiakban is.


2017. március 13.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Ha szeretnétek a 2017-es évet ismét egy fantasztikus bulival kezdeni, akkor gyertek el az Óvodánk Alapítványi báljára!
Részletek a Programok menüpontban

2016. december 23.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Alapítványunk ebben az évben a hinta alatti homokot gumiburkolatra cseréli. A munkálatokat megrendelte. A gumiburkolat alapját Lang Tamás és munkásai végezték bobcatekkel, teherautóval. A Kőbányából rendeltük hozzá a köveket, így nagyon masszív alapot készítettek. Az alaphoz segítségül érkezett Szabó András, aki a kövek döngölését, terítését és a szintezést végezte 3 dolgozójával. A munkálatok képei megtekinthetőek a Galériában! A munkáját mindenki felajánlotta az óvoda javára. Nagyon köszönjük!!!

2016. november 14.


----------------------------------------------------------------------------------------------

A nagysikerű OVIOLIMPAI képei elérhetők a Galériában!

2016. október 13.


----------------------------------------------------------------------------------------------

"Rio után Dunabogdányban is felgyúlt az olimpiai láng" mozgóképes beszámolót készített a Danubia Tv az oviolimpiáról.
A cikk és a videó ide kattintva érhető el.

----------------------------------------------------------------------------------------------

2016. október 3.


Most aludt ki az igazi Olimpiai láng, de nekünk most fog kezdődni! A Dunabogdányi Német Nemzetiségi Óvodában megszervezzük ovisainknak és érdeklődő szüleiknek az OVIOLIMPIÁT!!! Részletek a Programok menüpontban és a plakáton!

2016. augusztus 23.


----------------------------------------------------------------------------------------------

2016. szeptember 3-án ismét kinyitja kapuit a Bogdányi Piac. A programokról és a vendéglátásról ezúttal a Dunabogdányi Óvoda és a Dunabogdányi Óvodáért Alapítvány gondoskodik. Az esemény plakátja a képre kattintva kinagyítható! További részletek a Programok menüpontban.

2016. augusztus 15.


----------------------------------------------------------------------------------------------

A Dunabogdányi Óvodáért Alapítvány, a Dunabogdányi Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatásával, a nyári forróság ellen újabb napvitorlákat szereltetett fel, a sportpálya felett. Így már teljes védelemben vannak a focizni szerető gyerekek. A munkálatokról és az elkészült napvitorlákról képek a Galériában.

2016. július 30.


----------------------------------------------------------------------------------------------

Április 30-án megtartottuk 2016-os OVINAPUNKAT! Az Óvoda Alapítványának sikeres pályázata és önrészének felvállalása során sikerült a Tengerecki Alapítvánnyal és a Mosolybirodalom Alapítvánnyal egy nagyon sikeres, vidám napot együtt tölteni szülőknek, gyerekeknek egyaránt! Ezúton is szeretnénk megköszönni minden szülő segítségét, a sok-sok süteményt, felajánlott tombolatárgyak és a rendezvény lebonyolításában nyújtott segítséget!

2016. május 12.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Ovisainkkal együtt ünnepeltük a Föld Napját. A rendezvényről részletek a Programok menüpontban olvashatnak!

2016. április 24.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Nagy sikerrel szerepelt az oviban a Szegedi Látványszínház utazó társulat. Az előadásról beszámolót a Programok menüpontban olvashatnak!

2016. április 24.

----------------------------------------------------------------------------------------------

A Dunabogdányi Óvodáért Alapítvány április 7-én gyerekelőadást szervez a
Szegedi Látványszínház
utazó társulatának előadásában.
Részletek a Programok menűpontban.

2016. április 1.

----------------------------------------------------------------------------------------------

2016. január 30-án, szombaton Alapítványi Bál! Zenéről és a fantasztikus hangulatról a Bananas együttes gondoskodik.
Jegyek már válthatók az Óvodában és a kuratóriumi tagoknál!


2015. december 29.

----------------------------------------------------------------------------------------------

2016. január 30-án, szombaton ismét megrendezésre kerül az Alapítványi Bál. Zenéről és a fantasztikus hangulatról a Bananas együttes gondoskodik.
Részletek a későbbiekben!

2015. október 10.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Szeretettel várunk minden kicsit és nagyot a következő programunkra:

Gyümölcsfesztivál az óvodában
Letőlthető meghívó

Részletek a Programok menüpontban.

2015. október 5.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Nagy sikerrel zárult a "Ködkert kaland"!
Képek a Galéria menüpontban.

2015. október 5.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Megkezdődtek a 2015. évi céljaink kivitelezése! Képek a Galéria menüpontban.

2015. július 17.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Alapítványunk 2014-es közhasznúsági beszámolója elérhető a Beszámolók menüpontban.

2015. május 25.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Az Alapítvány Kuratóriumában történt változásokról az Alapító Okirat és az Elérhetőségek menüpontokban tájékozodhatnak.

2015. február 17.

2023 Dunabogdány
Óvoda u. 2-4.

06/26 391-075
ovoda@dunabogdany.hu